Zatrudnianie cudzoziemców

Przyjęte założenia do ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających wbrew przepisom, zawierają ponadto rozwiązania, które regulują sprawy związane z wypłatą zaległego wynagrodzenia dla tych osób. Propozycje te mają dostosować prawo polskie do standardów unijnych. Do podstawowych celów ustawy wdrażającej dyrektywę 2009/52 należą:

przeciwdziałanie zatrudnianiu obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom;

racjonalizacja i zwiększenie skuteczności kontroli legalności zatrudnienia;

nałożenie na pracodawców obowiązku sprawdzania statusu pobytowego zatrudnianych cudzoziemców;

wprowadzenie proporcjonalnych i odstraszających sankcji za zatrudnienie obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom;

ułatwienie dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę przez nielegalnie zatrudnionych obywateli państw trzecich;

objęcie współodpowiedzialnością finansową głównego wykonawcy z tytułu zatrudnienia obywateli państw trzecich przebywających w Polsce wbrew przepisom przez podwykonawcę;

objecie osób prawnych sankcjami za uchybienia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Zgodnie z prawem unijnym, wobec osób naruszających przepisy dotyczące zatrudniania obywateli państw trzecich przewidziano różnego rodzaju sankcje. Chodzi np. o: pozbawienie dostępu do funduszy unijnych na 3 lata bądź zwrot pomocy finansowej uzyskanej w okresie 12 miesięcy poprzedzających nielegalne zatrudnienie. W katalogu tych sankcji są też: wykluczenie z postępowań o zamówienie publiczne, zamknięcie zakładu czy wstrzymanie pozwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej. Na gruncie polskiego prawa przepisy te będą stosowane z zachowaniem indywidualnego podejścia wobec każdego przypadku, z wyjątkiem wykluczenia z udziału w zamówieniach publicznych.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków