Przyśpieszyć administrację

11 kwietnia br. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji bądź dokonania czynności czy stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Spośród wielu zmian, jakie wprowadza powyższa nowelizacja do K.p.a., wskazać należy np., iż zobo­wiązuje ona organ administracji do infor­mowania stron o każdej zwłoce i jej przyczynach, z jednoczesnym podaniem daty wydania ostatecznego rozstrzy­gnięcia.

Strona ma prawo do kopiowania dokumentów zawartych w aktach sprawy także już po zakończeniu postępowania. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów czy wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może zostać w każdym czasie – za zgodą strony – uchylona bądź zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.

Ostateczne są także decyzje, co do których nie można zawnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli strona w postępowaniu administracyjnym ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być też pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Od 12 lipca 2011 r., uwzględniając skargę na bezczynność organów sąd będzie mógł orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości do 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. - Tak przewiduje z kolei ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków