Co nowego w VAT?

Jednak:

  • z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących,
  • z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci.

Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:

odejściu od zakazu odliczania podatku naliczonego, jeśli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2 % (przy czym odliczenie to jest opcjonalne, a nie obligatoryjne),

pełniejszym dostosowaniu do dyrektywy 2006/112 przepisu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego w całości w przypadku gdy ww. proporcja przekroczyła 98 %, poprzez wprowadzenie warunku, że kwota podatku naliczonego wynikająca z tej proporcji jest mniejsza niż 500 zł.

oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęto m.in. preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT na usługi realizowane w portach morskich. Za jej przywróceniem opowiadał się wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. W opinii wicepremiera dotychczasowy 23-procentowy podatek to dla polskich portów dodatkowa bariera w konkurowaniu o przeładunki. Część firm importowych wybiera inne, niż polskie, porty UE i tam dokonuje m.in. odpraw celnych. – Te same usługi objęte w polskich portach podstawową stawką VAT, w krajach unijnych, np. we Włoszech i Belgii, są objęte stawką preferencyjną – podkreślił wiceszef rządu.

Uchylony został przepis art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wyłączający prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu usług, w związku z którym zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na obszarze jednego z krajów lub terytoriów określonych w przepisach jako tzw. „raje podatkowe”. Uchylenie tej regulacji uwzględnia wyrok TSUE w sprawie C-395/09 Oasis East Sp. z o.o., w którym dotychczasowe rozwiązanie zostało uznane za niezgodne z prawem UE. Konsekwencją tej zmiany jest też uchylenie załącznika nr 5 do ustawy o VAT zawierającego wykaz krajów (terytoriów) uznanych za tzw. „raje podatkowe”.

 

Od 1 kwietnia br. zniesiony został ponadto warunek bycia niezarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce w przypadku podmiotów zagranicznych ubiegających się o zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Dokonanie przez podmiot zagraniczny rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce nie ma teraz wpływu na możliwość ubiegania się przez ten podmiot o zwrot podatku. Niezbędne natomiast pozostaje, aby podmiot występujący o zwrot podatku w Polsce nie posiadał siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, zwykłego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium Polski oraz nie dokonywał sprzedaży na terytorium Polski.

Ponadto od 1 kwietnia 2011 r. przepisy uwzględniają też możliwość dokumentowania zakupu lub importu w formie elektronicznej i umożliwiają w takiej formie przekazywanie tych dokumentów wraz z wnioskiem o zwrot.

 

Wprowadzone w art. 90 ustawy o VAT zmiany polegają na:

W związku z powyższymi zmianami zniesiono zakaz dokonywania korekt rocznych w sytuacji, gdy różnica między proporcjami (wstępną i wykonaną) nie przekracza 2 pkt procentowych (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). Takie rozwiązanie wynika z potrzeby pogłębiania zasady neutralności podatku VAT. Nowe rozwiązania znajdą zastosowanie począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011.

Od 1 kwietnia br. w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej także podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE nie mają, co do zasady, obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zmiana ta pozwala na odciążenie ww. podatników z konieczności wysyłania deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych i zrównuje ich sytuację prawnopodatkową w tym zakresie z pozostałymi podatnikami, którzy zawieszają prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Nowelizacja zmieniła też termin płatności podatku z tytułu importu usług i z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Dotąd płatność ta była dokonywana w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a od 1 kwietnia 2011 r. w takim przypadku znajdą zastosowanie zasady ogólne wynikające z ust. 1 tego artykułu. Wskazani podatnicy są zatem obowiązani do zapłaty podatku za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zmiana ta dotyczy podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków