Vat z tytułu importu

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. wprowadzono m.in. ułatwienia w zakresie rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji

 

Zniesiono obowiązek złożenia zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Zmodyfikowany został obowiązek przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli podatnik w tym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów, straci prawo do rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, w odniesieniu do tej kwoty podatku, którą miał w deklaracji podatkowej rozliczyć, oraz jest zobowiązany do uiszczenia organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

W przypadku gdy objęcie towarów procedurą uproszczoną dokonane zostanie przez przedstawiciela pośredniego, obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie też na tym przedstawicielu.

Jeśli organ celny pobrał VAT z tytułu importu towarów, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, to podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym kwota podatku została pobrana przez organ celny.

Jeżeli podatnik nie przestrzega terminu na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie należnego VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, to naczelnik urzędu skarbowego może w drodze decyzji pozbawić tego podatnika na okres 36 miesięcy prawa do rozliczania podatku na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT. Jest jednak możliwość odstąpienia od wydania takiej decyzji w przypadku, gdy uchybienie terminu na dostarczenie organowi stosownych dokumentów jest nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, rozliczanych w trybie art. 33a, oraz pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z zaniedbania lub świadomego działania podatnika.

Jeśli VAT rozliczany jest w deklaracji zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, a obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 kwietnia 2011 r., to do importu towarów stosuje się przepisy art. 33a obowiązujące przed dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. uregulowano ponadto pobór odsetek od niezapłaconego podatku z tytułu importu towarów

Odsetki nie są jednak pobierane, jeśli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Pobór odsetek określonych w art. 37 ust. 1a ustawy o VAT dotyczy importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Nie uległy zmianie zasady pobierania odsetek za zwłokę od kwot podatku wynikających z decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego niezapłaconych w terminie. Odsetki te, tak jak wcześniej, są pobierane zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków