Nowe Prawo prywatne i międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe to zestaw przepisów wskazujących, jaki system normatywny – krajowy, czy obcy – zastosować przy rozstrzyganiu danej sprawy, głównie o charakterze cywilnym bądź rodzinnym czy opiekuńczym.

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80 poz. 432) zastąpi z dniem które zaczną obowiązywać 16 maja br. dotychczas obowiązującą ustawę z 12 listopada 1965 r.

W nowych unormowaniach posłużono się dwoma podstawowymi kryteriami łą­czącymi dany podmiot z określonym systemem normatywnym: obywatel­stwem i miejscem zamieszkania (tzw. domicylem). Pierwszy z nich dotyczy jedynie osób fizycznych, a więc generalnie ich prawem ojczystym są prze­pisy kraju, którego są obywatelami. Łącznik ten ma podstawowe znaczenie dla stosunków z zakresu prawa osobo­wego, stosunków rodzinnych i spraw spadkowych. W tych zatem dziedzinach wobec obywateli polskich będą, co do zasady, stosowane regulacje obowiązu­jące w RP. Przewidziano przy tym kilka wyjątków, np. w testamencie można poddać wynika­jące z niego spory systemowi normatywnemu obowiązującemu w miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci, a podobne wyłączenie jest możliwe w drodze umo­wy także w kilku innych podanych przypadkach.

W sprawach małżeńskich dopuszczona zostanie możliwość dokonania przez małżonków wyboru prawa dla swych stosunków majątkowych oraz dla zawartej przez nich majątkowej umowy małżeńskiej. Uregulowano właściwość prawa dla ochrony osoby trzeciej wchodzącej w stosunki umowne z małżonkiem. Dla rozwodów i separacji nadal właściwe pozostaje wspólne prawo ojczyste małżonków. Subsydiarną właściwość prawa polskiego zastrzeżono jednak na wypadek, gdyby prawo obce nie przewidywało ani rozwodu, ani separacji.

W przypadku tzw. wielorakie­go obywatelstwa posłużono się dotychczasową regułą, zgodnie z którą osoba o polskiej przy­należności państwowej podlega prawu RP nawet wtedy, gdy jednocześnie inny kraj uważa ją za swego obywate­la.

Nowe przepisy normują też kwestie takie, jak np.: pełnomocnic­twa, wystawianie dokumentów, osoby prawne, przedawnienie oraz umowę o arbitraż, a także wiele stosunków prawnych, w tym przysposobienia, wła­sności rzeczy i wartości intelektualnych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków