Rozliczenia roczne przez Internet

Ministerstwo Finansów umożliwiło przesyłanie kolejnych, obok PIT-37, formularzy podatkowych drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

 

Interaktywny formularz, za pomo­cą którego będzie można wypeł­nić i wysłać zeznanie roczne, nale­ży pobrać ze strony www.e-dekla­racje.gov.pl. Z nowej możliwości przesyłania deklaracji mogą też skorzystać osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem. Małżonek składa­jącego zeznanie musi upoważ­nić go do złożenia zaznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo należy przesłać w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego naczel­nika urzędu skarbowego. Jeśli peł­nomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach, gdyż będzie ono skuteczne aż do odwołania (druk odwołania OPL-1).

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa nowej usługi wprowadzono bez­płatny podpis elektroniczny opar­ty na unikatowych cechach podat­nika: nazwisko, imię, data urodze­nia, numer NIP i PESEL oraz kwo­ta przychodu określona w zezna­niu rocznym czy rozliczeniu podat­nika złożonym za 2008 rok. Podob­nie można upoważnić doradcę po­datkowego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków