Wartość usługi leasingu w całości opodatkowania

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, kierując się uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. podjął czynności w celu wszczęcia postępowań kontrolnych u podatników prowadzących działalność leasingową.

 

Podmioty zawierając umowy leasingu oraz pożyczek, oprócz obciążania leasingobiorców fakturami za opłaty manipulacyjne oraz miesięczne opłaty leasingowe, obciążały również leasingobiorców fakturami za koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, stosując do tej części stawkę zwolnioną (jako tzw. „refakturowanie”). Zgodnie z uchwałą NSA ubezpieczenie przedmiotu leasingu tworzy jednolitą całość z umową leasingową. Spółka dokonuje więcej niż jednego świadczenia na rzecz leasingobiorcy i świadczenia te są ze sobą powiązane, tworzą jedną całość z ekonomicznego punktu widzenia, którą jedynie sztucznie podzielono. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług świadczenia te podlegają opodatkowaniu jedną stawką. Podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania wartość usług obejmujących koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. W wyniku działań przeprowadzonych przez Urząd podmioty świadczące usługi leasingu składały korekty deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług i dokonywały wpłat zaniżonego zobowiązania wraz z odsetkami. Tylko z tego tytułu budżet państwa uzyskał w 2010 roku wpłaty w kwocie 115.683.804zł.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków