Przedstawiciel podatkowy

Żeby zatem zostać przedstawicielem podatkowym podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

2) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegać z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

3) przez ostatnie 24 miesiące – osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym – nie być prawomocnie skazanym za popełnienie przestępstwa skarbowego;

4) być uprawnionym do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego, zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym, lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ponadto umożliwiono agencjom celnym pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego również wtedy, gdy nie są one uprawnione do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego czy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zwolnienie agencji z posiadania takich uprawnień ma jednak zastosowanie jedynie w razie, gdy podatnik ustanawiający ją przedstawicielem podatkowym:

  • dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i
  • wywóz towarów z kraju jest dokonywany przez importera w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przyjęte rozwiązanie ma ułatwić podmiotom dokonującym na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez importera tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów - dokonywanie rozliczeń należności celno-podatkowych, związanych z odprawami celnymi importowanych towarów, w sytuacji obowiązkowego ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym w ww. przypadku, uprawniona jest od 1 kwietnia br. do:

  • prowadzenia dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku,
  • sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących na potrzeby podatku.

Uprawnienie agencji celnych do wykonywania ww. czynności ułatwi dokonywanie odpraw w imporcie przez podmioty zagraniczne, które importowane towary kierują dalej do innego państwa członkowskiego. Wszystkie konieczne formalności podatkowe związane z dalszym przemieszczaniem towaru do innego państwa członkowskiego też może wypełnić za takiego podatnika przedstawiciel podatkowy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy ma wykonywać obowiązki podatnika w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku, a także będzie wykonywał inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli czynności te zostały wymienione w umowie, zawartej między podatnikiem a przedstawicielem podatkowym.

Ustanowienie zaś przedstawiciela podatkowego na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 kwietnia 2011 r. zachowuje ważność, o ile odpis umowy wraz z kopią zaświadczenia o spełnieniu przez przedstawiciela podatkowego warunków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków