Uzyskanie zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zmiana przepisów dotyczących uzyskiwania przez polskich podatników zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nowe zasady dotyczą wniosków składanych po 31 grudnia 2009 r.

 

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności implementowa­nia do polskich regulacji przepisów dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lu­tego 2008 r. określającej szczegó­łowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nie ­mającym siedziby w państwie człon­kowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie człon­kowskim. Każde państwo człon­kowskie implementuje te przepi­sy odpowiednio do swojego prawo­dawstwa. W Polsce przepisy umoż­liwiające podatnikom podatku od towarów i usług złożenie wniosku o zwrot podatku zgodnie z nowy­mi zasadami zostały zawarte w usta­wie z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od to­warów i usług , która w art. 1 pkt 10 wprowadza zmiany w art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w Rozporządzeniu Ministra Fi­nansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podat­ku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej .

 

Zasadniczą zmianą – ułatwiającą wnioskowanie o zwrot VAT zapła­conego za granicą – jest tryb w ja­kim podatnicy mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w ce­nie nabywanych towarów lub usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2010 r. podatnicy mogą ubiegać się o zwrot VAT (zapłaconego w ce­nie nabywanych towarów lub usług w państwie członkowskim zwrotu), składając wniosek w formie elek­tronicznej w państwie członkow­skim siedziby.

W celu ubiegania się o zwrot po­datku podatnik, za pośrednictwem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składa do właściwe­go państwa członkowskiego zwro­tu (w którym podatnik dokonywał zakupów) wniosek o zwrot podat­ku. Wniosek musi być złożony za pomocą środków komunikacji elek­tronicznej, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wnio­sek dotyczy. Wniosek uznaje się za złożony, jeśli podatnik przedstawi wszystkie informacje wskazane we wniosku.

 

Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok  kalendarzowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące, wnioskowana kwota zwrotu nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzo­wego, kwota zwrotu nie może być mniejsza niż 50 EUR lub jej rów­nowartość w walucie krajowej.

 

Podatnik może wystąpić o zwrot podatku zawartego w cenie na­bywanych przez niego towarów i usług lub zapłacony w związku z zaimportowaniem przez niego to­warów w innym niż Rzeczpospoli­ta Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, wykorzy­stywanych do wykonywania czyn­ności dających podatnikowi pra­wo do obniżenia kwoty należnego o kwotę podatku naliczonego na te­rytorium kraju.

 

Jeżeli towary lub usługi, od których podatnik ubiega się o zwrot podat­ku od wartości dodanej, były wy­korzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podat­ku należnego o kwotę podatku na­liczonego na terytorium kraju, po­datnik ma obowiązek, przy określa­niu kwoty zwrotu podatku, w składa­nym wniosku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie z art. 90 i 91 usta­wy o podatku od towarów i usług.

 

Zdarzają się również sytuacje, że wniosek o zwrot podatku od warto­ści dodanej nie jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego zwrotu. Dotyczy to przykładowo sy­tuacji, jeśli podatnik dokonywał wy­łącznie dostawy towarów lub świad­czenia usług zwolnionych od podat­ku innych niż transakcje zwolnione, w odniesieniu do których przysłu­guje odliczenie podatku naliczone­go albo podatnik korzystał ze zwol­nienia podmiotowego z podatku. W takich sytuacjach naczelnik urzę­du skarbowego wydaje postanowie­nie o nieprzekazaniu wniosku o do­konanie zwrotu do właściwego pań­stwa członkowskiego, na które to postanowienie służy podatnikowi zażalenie.

 

Co ważne, przepisy wskazanej dy­rektywy przewidują możliwość żą­dania przez państwo członkowskie zwrotu dodatkowych informacji lub dokumentów ów, poza tymi zawar­tymi we wniosku; państwo człon­kowskie zwrotu może również wy­magać, aby wnioskodawca przedło­żył drogą elektroniczną kopię fak­tury lub dokumentu importowego, z których wynikają kwoty do zwrotu.

 

Szczegółowych i dalszych informa­cji w zakresie uzyskiwania zwrotów VAT zapłaconego w innych krajach Unii Europejskiej udzieli podatniko­wi jego doradca podatkowy.

Piotr Geliński

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków