Lipcowe zmiany w VAT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym weszła w życie w zasadzie z dniem 1 lipca 2011 r.

Jednak przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego drogowego osób zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku.

W związku z ww. nowelizacją zaszła też konieczność dostosowania do niej przepisów wykonawczych.

Zmiany wprowadzone od 1 lipca br. polegają m.in. na dostosowaniu niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów m.in. przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy VAT. Podmioty te mogą też, tak jak dotąd, wybrać opodatkowanie WNT poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze (np. poprzez zaznaczenie pkt 60 w części C.3. w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R). Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest wiążący dla podmiotu nadal 2 lata, lecz doprecyzowano, iż okres ten będzie biegł od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano takiego wyboru.

Po zmianie podatnikiem na podstawie art. 28a ustawy VAT, tj. dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usług, jest m.in. osoba prawna niebędąca podatnikiem, która nie została zidentyfikowana do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, mimo że taki obowiązek na niej ciążył.

Zmiana w art. 28b ust. 4 ustawy VAT ma na celu doprecyzowanie miejsca świadczenia usług. W przypadku gdy nabywana usługa będzie przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego usługobiorcy, w tym jego personelu, zastosowanie znajdzie art. 28c (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika-usługodawcy), gdy zaś usługa będzie przeznaczona zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika, zastosowanie znajdzie zasada wskazana w przepisie art. 28b (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika-usługobiorcy).

Nowelizacja kompleksowo uregulowała miejsce świadczenia usług transportu towarów w jednym akcie prawnym, tj. w ustawie VAT. Zamieszczono w niej przepisy dotyczące miejsca świadczenia usługi transportu towarów zarówno na rzecz ostatecznego konsumenta, jak i na rzecz podatnika. Dodany ust. 2a w art. 28f ustawy VAT zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów trzecich, w sytuacji gdy transport wykonywany jest w całości na terytorium kraju lub poza terytorium UE. Jeśli mamy do czynienia z usługą transportu towarów na rzecz podatnika, który posiada na terytorium kraju – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości poza terytorium UE, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium znajdujące się poza terytorium UE. Gdy zaś usługa wykonywana jest na rzecz podatnika, który posiada na terytorium państwa trzeciego – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości na terytorium kraju, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju.

Nowelizacja uprościła ponadto procedurę szczególną dotyczącą podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu. Zastąpiono wymóg opatrzenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnej procedury rozliczania VAT bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na rzecz wyłącznego stosowania aplikacji informatycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów (www.vates.mf.gov.pl/vates/start.do). Podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które korzystają z procedury szczególnej przewidzianej w dziale XII rozdziale 7 ustawy VAT, nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o NIP.

Doprecyzowano katalog odpadów przetwarzalnych, które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge); wprowadzono do ustawy VAT załącznik nr 11 zawierający katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, których dostawa jest objęta systemem ww. rozliczenia podatku. W porównaniu do stanu prawnego sprzed 1 lipca 2011 r. katalog ten jest szerszy – oprócz złomu metali, dodatkowo ujęto w nim np. zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych.

Lipcowe zmiany dotyczą także ułatwienia dokonywania rozliczeń w walucie obcej (tj. sposobu przeliczania kursów) przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy

masowe (w tym w ramach EURO 2012). Wartość transakcji wykazana w walucie obcej może być przeliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP i, co do zasady, obowiązujące przez cały następny miesiąc.

Grupa podmiotów uprawnionych do skorzystania z ww. uproszczenia określona została poprzez przedmiotowe odniesienie się do transakcji dotyczących usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Modyfikacja przepisów przewiduje prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT.

Dodanie pkt 26 i 27 w ust. 1 w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwala na objęcie zwolnieniem transakcji w zakresie obrotu udziałami w spółkach zarówno mających, jak i niemających osobowości prawnej, oraz w innych podmiotach mających osobowość prawną, jak też usług ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT. Zgodnie z przepisem przejściowym, podatnicy, na zasadzie prawa wyboru, mogą stosować wskazane zwolnienia do usług, o których mowa w dodanym – w § 26 w ust. 1 rozporządzenia wykonawczego – pkt 26 i 27, które zostały wykonane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków