Korzystaj z danych w KRS

Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowe przepisy upoważniają Ministra Sprawiedli­wości do wydania rozporządzenia, które określi sposób posługiwania się tego typu zaświadczeniami. Ponadto nowelizacja znosi odpłatność za uzyskiwane tą drogą dokumenty. Dostęp do danych z rejestru ma być więc powszechny i bezpłatny. Odpisy z KRS poświadczające aktualną sytuację prawną przedsię­biorstw są bowiem znaczące dla pewności obrotu gospodarczego.

Wprowadzono zasadę, że sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wpisu numeru NIP do KRS po otrzymaniu informacji, że został on uzyskany przez zainteresowanego przedsiębiorcę. Dokonanie tej czynności jest bezpłatne, a przedmiotowe posta­nowienie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia. Nie publikuje się go też w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co znacznie skraca postępowanie. Organ rejestrowy prze­syła również z urzędu zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do tereno­wo właściwej jednostki ZUS. Noweli­zacja przewiduje też, że do spraw wszczętych, ale niezakończonych przed jej wejściem w życie mają być stosowa­ne nowo wprowadzone rozwiązania.

Zmiany  w ustawie o Krajowym Reje­strze Sądowym zaczną obowiązywać od  stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 (dotyczącego informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP), który wszedł w życie 13 lipca 2011 r.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków