Zmiany w podatkach dochodowych

Z początkiem 2012 roku ma nastąpić uproszczenie skomplikowanych przepisów ustawy o podatku od osób prawnych (CIT) oraz usta­wy o podatku od osób fizycznych (PIT). Zmiany mają usunąć wątpliwości inter­pretacyjne.

Wprowadzane zmiany polegają przede wszystkim na modyfikacji zasad ustalania różnic kursowych, będących, zgodnie z ustawami podatkowymi, źródłem przychodów podatników, w przypadku dodatnich różnic kursowych (albo kosztem uzyskania przychodów, w przypadku różnic ujemnych).

Podatnicy mają prawo wyboru metody ustalania różnic kursowych pomiędzy metodą podatkową (na podstawie ustaw podatkowych) a metodą rachunkową (na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym podmiot, który wybrał metodę rachunkową, ma obowiązek jej stosowania przez okres co najmniej 3 lat. Nowelizacja przewiduje zaś w przypadku CIT, że w sytuacji połączenia czy podziału podmiotów, jeżeli podmiot przejmowany lub dzielony stosował metodę rachunkową, to nowo powstały podmiot ma prawo do rezygnacji z tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania. W takim przypadku podatnik ma obowiązek powiadomienia o rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału.

Kolejna zmiana, zarówno w CIT, jak i w PIT, ma służyć doprecyzowaniu i ujednoliceniu z ustawą o rachunkowości, podatkowych zasad ustalania różnic kursowych. Zgodnie z dokonywaną nowelizacją podatnicy przy ustalaniu różnic kursowych, w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, stosować będą faktycznie zastosowany kurs waluty obcej. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego po­przedzającego ten dzień.

Nowelizacja dodała ponadto przepis, obo­wiązujący już od dnia ogłoszenia, przywracający z mocą wsteczną – od początku 2010 r. – zwolnienie z opodatkowa­nia CIT dla Funduszu Rezerwy Demo­graficznej.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków