Sprawy w metrykach

Ustawa o zmianie usta­wy – Kodeks postępowania administra­cyjnego oraz ustawy – Ordynacja po­datkowa wprowadzi do zmienianych aktów normatywnych instytucję tzw. metryki sprawy – swoistą historię rozpa­trywania danej sprawy.

 

Ma być ona zakładana w 2 formach – papierowej lub elektronicznej z momentem wszczęcia postępowania. Ma ona służyć zwiększeniu transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie rozstrzygnięć w sprawach. W treści metryki sprawy wskazane będą wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym czy podatkowym oraz określone wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowić ma obowiązkową część akt sprawy. Metryka będzie na bieżąco aktualizowana, a zapoznać się będzie mógł z nią każdy, kto ma w tym interes prawny. Może być ona przydatna na dalszych etapach postę­powania, np. w przypadku złożenia odwołania. Wtedy szybko będzie można sprawdzić, kto, kiedy i jakie podejmował rozstrzygnięcia prowadzące do kwestionowanej decyzji.

Nowelizacja upoważnia sze­fów resortów administracji i finansów do wydania rozporządzeń określających wzór i sposób prowadzenia metryk. Zostaną one za­łożone także dla wszystkich spraw będących w toku najpóźniej 30. dnia, licząc od wejścia w życie ustawy, co nastąpić ma po upływie 6 miesięcy od jej publikacji w Dz.U.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków