Zaświadczenie o zaległościach podatkowych

 

Zaświadczenie zostanie wydane przez organ podatkowy, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub sta­nu prawnego wymaga przepis prawa;
  • osoba ubiega się o zaświadcze­nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwier­dzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W tych przypadkach organ podat­kowy jest obowiązany wydać za­świadczenie, jeśli chodzi o potwier­dzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Potwierdza ono stan faktyczny lub prawny istnieją­cy w dniu jego wydania. Wydanie zaświadczenia o niezale­ganiu w podatkach lub stwierdza­jące stan zaległości podlega opła­cie skarbowej w wysokości 21 zł od każdego egzemplarza. Do wnio­sku trzeba więc załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W zasadzie zaświadczenie powin­no być wydane bez zbędnej zwło­ki, nie później jednak niż w termi­nie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Odmo­wa wydania zaświadczenia lub za­świadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następu­je w drodze postanowienia, na któ­re służy zażalenie.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu po­datkowego oraz informacji otrzy­manych od innych organów podat­kowych. Organ podatkowy, przed wydaniem każdego zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbęd­nym zakresie postępowanie wyja­śniające. Przed wydaniem zaświad­czenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości organ podatkowy zawsze ustala, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie ma­jące na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podat­kowych. Jeśli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony mate­riał dowodowy pozwala na jego za­kończenie, powinna być niezwłocz­nie wydana decyzja ustalająca bądź określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Nie można jed­nak odmówić wydania zaświadcze­nia, jeżeli nie jest możliwe zakoń­czenie postępowania, przed upły­wem terminu 7 dni od dnia złoże­nia wniosku. Wydając zaświadczenie, or­gan podaje informacje o prowadzo­nym postępowaniu. Na żądanie wnioskodawcy w ww. zaświadczeniu będą podane także informacje czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

  • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości po­datkowych i określenie ich wy­sokości,
  • postępowanie egzekucyjne w ad­ministracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowią­zań wnioskodawcy,
  • postępowanie w sprawach o prze­stępstwa skarbowe lub wykro­czenia skarbowe;

Dotyczące:

  • okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
  • podatków, których termin płat­ności został odroczony lub któ­rych płatność została rozłożona na raty.

Jeśli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę zosta­ła odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik czy inkasent, do dnia upływu nowych terminów płatności, nie posiada za­ległości podatkowych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków