Spready opodatkowane

Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo bankowe umożliwiają spłatę rat w walucie, w której został zaciągnięty kredyt, bez dodatkowych opłat i kosztów, np. za aneksy do umów. Kredytobiorcy mogą więc sami decydować, jak chcą spłacać kredyt – w walucie obcej, czy w złotówkach.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. Zadłużony w walucie obcej, np. w  frankach szwajcarskich, może zatem spłacać raty kredytu – w kasie bądź przelewem – dewizami kupionymi np. w kantorze. Bank nie może żądać w takim przypadku dodatkowych opłat czy prowizji, ani odpłatnych aneksów do umowy, jak to się działo dotychczas. Zmiany objęły nowe kredyty i umowy kredytowe już zawarte – w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy (w tym zakresie bank dokona bezpłatnie stosownej zmiany umowy kredytowej lub umowy pożyczki).

Poza tym w umowie kredytowej musi zostać zapisana wartość spreadu, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę. W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, umowa kredytu powinna wskazywać także szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu (tzw. spread walutowy).

Sejm zdecydował przy tym o wykreśleniu z projektu zapisu, który nakładał na kredytobiorcę obowiązek informowania banku z dwutygodniowym wyprzedzeniem o zamiarze spłaty kredytu w walucie obcej.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków