Twój 1% przyniesie pożytek

Maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wypłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Za przekazanie tych środków odpowiedzialni są obecnie naczelnicy urzędów skarbowych.

 

Zgodnie z przepisami i na wnio­sek samych organizacji pożyt­ku publicznego zmieniony został przed rokiem pierwotny mecha­nizm przekazywania 1% należnego podatku wykazanego w zeznaniach podatkowych PIT. Nie czynią już tego bezpośrednio podatnicy, lecz z ich upoważnienia urzędy skar­bowe. Zmiana ta jest jednym z za­sadniczych powodów, dla których w tak ogromnym stopniu wzro­sła liczba przekazywanych środków z 1% podatku. Innymi słowy – to, czego wielu podatnikom nie chcia­łoby się robić (czyli samodzielnie dokonywać wpłaty), wykonują za nich służby skarbowe. Biorąc pod uwagę ilość wpłat i ilość organizacji OPP, jest to praca niełatwa.

 

Wniosek o przekazanie 1% po­datku należnego składa się po­przez wypełnienie odpowiednich rubryk w zeznaniu podatkowym PIT za 2009 rok. Darczyńca poda­je w zeznaniu:

  • nazwę wybranej organizacji po­żytku publicznego,
  • nr KRS organizacji,
  • kwotę podatku, jaką chce wpła­cić na cele pożytku publicz­nego – nie wyższą niż 1% po­datku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za 2009 rok.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może po­dać też dodatkowe informacje, któ­re w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzo­nych przez organizację pożytku pu­blicznego (np. na konkretny cel szczegółowy – dla konkretnej oso­by). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Infor­macje uzupełniające”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należne­go, odpowiednio w: PIT-28 - poz. 133, PIT-36 - poz. 309, PIT-36L - poz. 109, PIT-37 - poz. 128, PIT- 38 - poz. 62 czy PIT-39 - poz. 55.

Powyższe informacje zostaną prze­słane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Ponadto podatnik może wy­razić zgodę na przekazanie OPP swoich danych osobowych, tj. imie­nia i nazwiska, adresu oraz wysoko­ści przekazanej darowizny 1% po­datku. Jednakże rozdysponowanie środ­ków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącz­nej gestii organizacji pożytku pu­blicznego i to powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działal­ności organizacji określonym w sta­tucie oraz z przepisami powszech­nie obowiązującego prawa.

 

Warunkami przekazania kwoty 1% podatku są teraz:

  • złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu okre­ślonego dla jego złożenia (je­śli zeznanie nie zostanie złożo­ne w terminie – urząd skarbowy nie przekaże darowizny na rzecz OPP) albo z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w cią­gu 2 miesięcy od upływu termi­nu dla złożenia zeznania podat­kowego,
  • zapłata w pełnej wysokości po­datku należnego stanowiące­go podstawę obliczenia kwo­ty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie 2 miesięcy od upły­wu terminu dla złożenia zezna­nia podatkowego.

 

Dodatkowo (również na wnio­sek organizacji) przedłużony zo­stał przed rokiem o 2 miesią­ce okres dokonywania alokacji 1% przez samych podatników – doty­czy on obecnie także korekt w ze­znaniach PIT (w tym czasie moż­liwa jest także zmiana przeznacze­nia 1%). W związku z tym ostatecz­na wartość kwoty 1% na konkretne organizacje znana jest dopiero od końca czerwca. Od tego czasu do końca sierpnia (2 miesiące) urzędy skarbowe mają zgodnie z prawem czas na to, żeby ostatecznie prze­kazać środki z 1% na rzecz OPP (jeśli chodzi o zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39)1. Jeśli nie zmieszczą się w tym terminie, zgodnie z przepi­sami będą musiały uzupełnić wy­płaty z 1% podatku o należne od­setki za zwłokę.

 

Organizacją pożytku publicznego jest organizacja pozarządowa, ko­ścielna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna albo stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialne­go, spełniająca wymagania określo­ne ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne­go i o wolontariacie2, która uzyskała status organizacji pożytku publicz­nego z chwilą wpisania do Krajo­wego Rejestru Sądowego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków