Pomoże Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zmienią się przepisy doty­czące funkcjonowania Funduszu Gwa­rantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

 

1 stycznia 2012 r. utraci on oso­bowość prawną, a zostanie przekształco­ny w państwowy fundusz celowy i prze­niesiony do urzędów marszałkowskich. Jednakże środki Funduszu nie trafią do marszałków, ale zosta­ną w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Marszałkowie województw będą mogli zwracać się do dysponenta Funduszu z wnioskami o określenie warunków zwrotu należności pracowniczych w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym dłużnik zawrze porozumienie z wierzycielami. Dzięki temu FGŚP będzie mógł włączyć się do tego postę­powania i wnosić o rozłożenie na raty spłaty należności.

Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom, o ile pomoc ta nie będzie traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej. Fundusz będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu należności dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis oraz dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. FGŚP będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń, które określi dogodne warunki ich zwrotu – w ratach bądź na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek.

Po zmianach Fundusz będzie mógł umorzyć należności w sytuacji, gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Zrezygnowano przy tym z obligatoryjności umarzania należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności, zostało umorzone w całości z urzędu.

Dzięki nowelizacji pracownicy zlokalizowanych w Polsce firm, któ­rych upadłość ogłosi sąd innego kraju UE (oprócz Danii), otrzymają należne im świadczenia ze środków FGŚP.

Syndyk, li­kwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy zostanie zobli­gowana do sporządzania wykazów pra­cowników i złożenia ich, w terminie mie­siąca, kierownikowi biura terenowego FGŚP.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowni­czych w razie niewypłacalności praco­dawcy oraz ustawy – Przepisy wpro­wadzające ustawę o finansach publicz­nych ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem kilku przepisów, które mają zacząć obo­wiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków