Pomyłka w PIT to nic strasznego

Większość Polaków złożyło lub wkrótce złoży zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego na stosownym formularzu, czyli tzw. PIT. Często zdarza się, że podatnicy wypełniają je samodzielnie (nie z pomocą doradcy podatkowego), a więc mogą się zdarzyć pomyłki, które wielokrotnie podatnicy odkrywają dopiero po złożeniu zeznania.

 

Zdarza się również, że podat­nik, który w ciągu roku uzyskuje dochody z kilku źródeł (np. umo­wa o pracę, ale też umowy zle­cenia i zbycie praw autorskich), zapomina ująć niektóre z nich w zeznaniu PIT. Ustawodawca przewidział takie sytuacje i daje podatnikom możliwość dokona­nia korekty zeznania podatkowe­go. Możliwość złożenia korekty i zasady korygowania zeznań podat­kowych są regulowane zasadniczo przepisami Ordynacji podatkowej. Co ważne, skorygowanie zeznania następuje przez złożenie korygują­cego zeznania wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Tak więc, oprócz ponow­nego złożenia zeznania (tym razem jako korekty), należy jeszcze dołą­czyć pisemne uzasadnienie przy­czyn korekty. Przepisy nie dookre­ślają co szczegółowo powinno się znajdować w takim pisemnym uza­sadnieniu. Na ogół przyjmuje ono standardową formę krótkiego pisma do organu podatkowego z podpisem podatnika, wskazującego, jakie po­zycje zostały skorygowane i co le­gło u podstaw tej korekty (omyłka rachunkowa, pominięcie określonej kategorii przychodu spowodowane np. nie przesłaniem przez płatnika informacji o dochodach oraz o po­branych zaliczkach PIT-11, brakiem wiedzy co do konieczności ujawnie­nia określonego przychodu w ze­znaniu rocznym). Należy przy tym zauważyć, że przepisy nie ograni­czają ilości korekt danego zeznania (w praktyce zatem zeznanie może być korygowane wielokrotnie).

Przepisy niestety wyłączają w nie­których sytuacjach prawo do zło­żenia korekty. Otóż uprawnie­nie do skorygowania zeznania ulega zawieszeniu na czas trwa­nia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Korekta złożona w tym czasie nie wywołuje skutków praw­nych. Zatem jeśli organ podatkowy wszczął wobec podatnika postępo­wanie lub kontrolę podatkową, to w zakresie objętym tymi procedura­mi podatnik nie może złożyć korek­ty. Przykładowo, jeśli organ podat­kowy prowadzi postępowanie po­datkowe w zakresie podatku docho­dowego za rok podatkowy 2007 (lub kontrolę podatkową w tym zakre­sie), to zeznania za rok 2007 podat­nik nie może skorygować, ale może skorygować zeznanie za rok 2006 i 2008, co może być korzystne, jeśli podatnik np. popełniał ten sam błąd we wszystkich zeznaniach. Jednak nawet w zakresie roku 2007 podat­nik będzie mógł złożyć korektę po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego).

 

Należy podkreślić, iż złożenie ko­rekty nie powinno powodować dla podatnika negatywnych kon­sekwencji w szczególności w za­kresie ewentualnej odpowiedzial­ności karnej skarbowej. Usta­wodawca przewiduje bowiem, że podatnik ma prawo do błędu, ale powinien ten błąd skorygo­wać. Dlatego, zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skar­bowe, kto złożył prawnie skutecz­ną (w rozumieniu przepisów Or­dynacji podatkowej) korektę wraz z uzasadnieniem przyczyny korek­ty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność pu­blicznoprawną uszczuploną lub na­rażoną na uszczuplenie. Zatem je­śli podatnik złoży korektę zgodnie z powyższymi uwagami, a także uiści należność publicznoprawną, to nie będzie ukarany.

 

Przepisy przewidują jeszcze jed­ną korzyść ze złożenia korekty ze­znania, w wyniku której kwota po­datku do zapłaty będzie większa niż wynikająca z pierwotnego zezna­nia. Otóż, o ile standardowo staw­ka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowa­nia kredytu lombardowego, ustala­nej zgodnie z przepisami o Naro­dowym Banku Polskim, to w przy­padku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasad­nieniem przyczyn korekty i zapła­ty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podat­kowej, stosuje się obniżoną staw­kę odsetek za zwłokę w wysokości 75% wskazanej stawki. Przy tym tej obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się do korekty zeznania złożonego po doręczeniu zawiado­mienia o zamiarze wszczęcia kon­troli podatkowej albo dokonanej w wyniku czynności sprawdzają­cych.

 

Podsumowując, w razie pomył­ki w rocznym zeznaniu podatko­wym PIT należy dokonać jego ko­rekty. Oczywiście w przypadkach bardziej skomplikowanych, zwłasz­cza jeśli w wyniku korekty podatek należny do zapłaty ma być większy niż ten wykazany w oryginalnym zeznaniu, warto skorzystać z po­mocy doradcy podatkowego. Nale­ży bowiem mieć na uwadze, że tyl­ko prawnie skuteczna i prawidło­wo dokonana korekta daje prawo do uniknięcia odpowiedzialno­ści karnej skarbowej i skorzysta­nia z obniżonego oprocentowania ewentualnej zaległości.

Piotr Geliński

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków