Łatwiejsze połączenie lub podział spółek

Nowelizacja ustawy - Kodeks spółek handlowych1 weszła w życie 27 października br. Ma ona służyć dostosowaniu prawa krajowego do unormowań UE odnośnie sprawozdawczości i dokumentacji dotyczącej połączeń i podziałów przedsiębiorstw.

 

Po zmianach biegły rewident nie musi już badać sprawozdania założycieli spółki w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, obejmujących m.in. zbywalne papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, jeżeli ich wartość ustalana jest według średniej ceny ważonej, jaką miały na rynku regulowanym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu. Opinia biegłego rewidenta nie jest też potrzebna w przypadku innych aktywów, jeśli ich wartość godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy zbadanego przez rewidenta.

Nowelizacja zwolniła z obowiązku ogłoszenia planu połączenia, jeżeli opublikowano go na stronie internetowej spółki w terminie wskazanym w ustawie (w okresie zaczynającym się od dnia, w jakim dokument ten byłby, na zasadach ogólnych, ogłoszony do końca zgromadzenia decydującego o przekształceniu). Dany podmiot musi umożliwić bezpłatny dostęp do tej strony. Zwolniono też z wymogu sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jeśli wszyscy posiadacze tytułów uczestnictwa w spółce wyrażą na to zgodę. Jeżeli jednak założyciele nowej spółki nie poddali badaniu biegłego sprawozdania, mimo uzasadniających to okoliczności, z żądaniem przeprowadzenia takiej analizy mogą wystąpić akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Datą, od której wstecznie liczone są terminy udostępnienia dokumentacji połączeniowej, jest moment tzw. skuteczności tego przekształcenia, tj. odnotowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekazywanie kopii przedmiotowych dokumentów może odbywać się drogą elektroniczną. nowelizacja zwalnia ponadto z obowiązku udostępniania dokumentów w siedzibie spółki, jeśli zostały one umieszczone na jej stronie internetowej, z bezpłatnym dostępem.

Inne zmiany mają na celu rozszerzenie prawa do dochodzenia przed sądem zabezpieczenia finansowego,

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków