Zmiany dla użytkowników wieczystych

9 października br. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw1 przewidująca m.in. złagodzenie skutków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego podwyżek rocznego czynszu płaconego przez użytkowników wieczystych.

 

Aktualizacje te, z zastrzeżeniem wyjątków, mogą następować nie częściej niż co 36 miesię­cy, o ile wartość nieruchomości ulegnie w tym czasie zmianie. Po nowelizacji przepisów podwyżka opłaty za „dzierżawę wieczystą” ma być rozłożona na raty, jeżeli zmieniony czynsz jest 2-krotnie wyższy od dotychczasowego. Powstałą w ten sposób należność należy płacić przez 3 lata. W pierwszym roku uisz­cza się jedynie kwotę podwyżki o 100%, a dwóch następnych okresach po równo pozostałą część zwiększonego czynszu. W rezultacie dopiero po trzech latach, a nie od razu, opłata osiąga pełną, zaktualizowaną wysokość.

Nowelizacja dotyczy także zasad przekształcania we własność użytko­wania wieczystego gruntu posiadanego przez wspólnoty. Dotąd przepisy wymagały uzyskania podpisów wszystkich użytkowników, aby wystąpić z przedmiotowym wnio­skiem. Po zmianie wniosek ów będzie prawomocny, jeżeli poparła go liczba współużytkowników posiadająca co najmniej połowę udziałów we wspólnocie. Jeśli w toku dalsze­go procedowania żaden z pozostałych członków wspólnoty nie złoży protestu przeciwko przekształceniu, ostateczna decyzja może zapaść w trybie admini­stracyjnym. Jeżeli jednak ktoś się sprze­ciwi, sprawa trafia na drogę sądową i będzie rozpatrzona z zastosowaniem procedury cywilnej. Jednakże kwestia dotycząca zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem wielolokalowym, w przypadku braku zgody wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości nadal wywołuje wątpliwości w praktyce.

Nowelizacja przewiduje też, że każda oso­ba fizyczna lub prawna, mająca w dniu 13 października 2005 r. prawo użytkowania wieczystego, może wystąpić o przekształcenie go we własność. Warunkiem jest dysponowa­nie prawem do użytkowania wieczy­stego co najmniej od 6 lat i uiszczenie opłaty uwłaszczeniowej. Z możliwości tej wyłączono kilka kategorii gruntów, m.in. przekazane Polskiemu Związko­wi Działkowców, użytkowane przez cudzoziemców oraz użytkowane przez podmioty będące własnością Skarbu Państwa lub gminy.

Zmiana przepisów zakłada, że nawet tym, którzy już przed zmianą przepisów złożyli wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, zostanie odebrana przysługująca im bonifikata. Uchylono bowiem całkowicie przepis przewidujący, że osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa GUS, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Przypomnijmy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. (sygn. K 9/08) nie kwestionował ww. bonifikat dotyczących gruntów Skarbu Państwa, a omawiana nowelizacja je także obejmuje.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków