Jak skorzystać z ulgi na Internet?

Podatnicy mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, do wysokości 760 zł rocznie.

 

Podstawą prawną ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku do­chodowym od osób fizycznych. Ulga na Internet dotyczy wszystkich po­datników podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na źródło osiągania przychodów (źró­dła te są określone w art. 10 ustawy). Przy tym odliczyć wydatki pono­szone na Internet w lokalu (budyn­ku) będącym miejscem zamiesz­kania podatnika może w zasadzie każdy podatnik, który je poniósł..

 

JAKIE SĄ WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI?

Odliczane wydatki muszą być udo­kumentowane posiadaną przez ko­rzystającego z ulgi fakturą VAT z widniejącym na niej imieniem i nazwiskiem podatnika (jako na­bywcy usługi). Jeśli podatnik pono­si wydatki na Internet, ale nie jest wystawiana na niego faktura za tę usługę, to nie będzie mógł skorzy­stać z ulgi. Należy więc zbierać fak­tury wystawione przez operatora od początku roku podatkowego.

Jeśli użytkownikami Internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to do wyso­kości 760 zł każdy z nich może sko­rzystać z odliczenia wydatków w ra­mach tzw. ulgi internetowej – w su­mie w wysokości do 1520 zł. Aby jednak każde z nich mogło z odli­czenia skorzystać, na fakturach VAT dokumentujących wysokość ponie­sionych przez nich wydatków mu­szą być wykazane zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W prze­ciwnym wypadku, z odliczenia sko­rzysta tylko ten małżonek, które­go imię i nazwisko wpisane jest na fakturze. Ta zasada ma zastosowa­nie także do pozostałych domowni­ków. Jeżeli zatem z ulgi interneto­wej chciałby np. skorzystać syn ww. małżeństwa, to również musi posia­dać fakturę dokumentującą ponie­siony przez niego wydatek z tytu­łu korzystania z Internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozba­wiał podatnika prawa do odliczenia.

Drugim warunkiem, którego speł­nienie uprawnia do dokonania odli­czenia, jest, by podatnik poniósł wy­datki na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Liczy się przy tym nie zameldowanie czy ty­tuł prawny do lokalu mieszkalne­go, ale miejsce zamieszkania, czy­li miejsce faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu. Wydatki na Internet podlegają od­liczeniu od dochodu, jeżeli nie zo­stały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów (z działalności gospodarczej, zle­cenia, umowy o dzieło, praw au­torskich) lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku docho­dowym lub od dochodu na podsta­wie ustawy o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podat­nikowi w jakiejkolwiek formie. Tak więc np., gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania i wydatki na Internet służą osiąganiu z niej przychodów, wtedy wydatki ponoszone z tytułu korzystania z Internetu (np. abona­ment) stanowić będą koszt uzyska­nia przychodu z prowadzonej dzia­łalności gospodarczej i nie będą mo­gły zostać odliczone w ramach ulgi. Podobnie, jeśli podatnik świadczy pracę nakładczą lub telepracę i uzyskuje od swego pracodawcy refun­dację wydatków internetowych, to nie może skorzystać z ulgi interne­towej.

 

JAKIE WYDATKI MOŻNA ODLICZYĆ?

Przez wydatki związane z użytko­waniem sieci Internet podlegają­ce odliczeniu należy rozumieć wy­datki poniesione wyłącznie na za­kup usług umożliwiających dostęp do sieci Internet niezależnie od sto­sowanej techniki dostępu. Należą do nich np. wydatki na: dostęp szero­kopasmowy realizowany w ramach usługi neostrada TP, dostęp wydzwa­niany, realizowany za pośrednic­twem numerów dostępowych 0-20, usługę dostępu do Internetu DSL TP, pakiety internetowe, SDI TP.

Nie podlegają natomiast odliczeniu wydatki na zakup urządzeń służą­cych do uzyskania połączenia z In­ternetem, np. modemów nabywa­nych przy zakupie usługi neostra­da TP.

Jeśli podatnik ponosi wydatki za po­łączenia internetowe wykonywane za pomocą telefonu komórkowego i otrzymuje od operatora sieci na adres swojego stałego miejsca za­mieszkania fakturę VAT z wyszcze­gólnieniem połączeń internetowych, wtedy nie ma przeszkód, żeby wy­datki ponoszone za połączenia in­ternetowe, wykonywane za pomocą telefonu komórkowego, można było odliczyć w ramach omawianej ulgi. Ustawodawca nie wprowadza żad­nych dodatkowych (co do komórek) ograniczeń i nie ustanawia warun­ków skorzystania z tej ulgi poza wy­mienionymi.

 

ILE MOŻNA ODLICZYĆ?

Odliczeniu od dochodu podlegają tyl­ko faktycznie poniesione wydatki, jed­nak w kwocie nie większej niż ustano­wiony limit – 760 zł. Jest to limit, któ­ry przysługuje każdemu z małżon­ków lub domowników odrębnie. Odliczeniu podlega kwota brutto z faktur VAT (tj. razem z naliczo­nym VAT). W fakturze musi zo­stać wyraźnie wyodrębniona wartość usługi internetowej (w przypadku pakietów obejmujących też np. usłu­gi TV, Internet, telefon).

Wydatki takie wykazujemy i odlicza­my co do zasady dopiero w zeznaniu rocznym. Odliczenia te zmniejsza­ją dochód podlegający opodatkowa­niu, a nie są podstawą do zmniejsze­nia wyliczonego podatku. Rozlicze­nie tych wydatków powoduje zazwy­czaj, że u podatnika powstaje nad­płata podatku, a zatem otrzyma on jej zwrot z urzędu skarbowego. Prawo do skorzystania z odliczenia przy­sługuje również podatnikom opłacającym zryczałtowany podatek dochodowy w for­mie ryczałtu od przychodów ewidencjono­wanych

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków