Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu Państwa

Rolnicy będą mogli - na preferencyjnych warunkach - powiększać gospodarstwa rolne z gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Będzie możliwość sprzedaży nieruchomość Zasobu bez przetargu, jeśli może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć nieruchomość Zasobu, o ile nie może ona być zagospodarowana samodzielnie.

 

3 grudnia br. wejdą w życie zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego1. Zakładają one usprawnienie systemu obrotu ziemią rolniczą, ułatwienie pozyskiwania ziemi przez rolników indywidualnych oraz szybkie rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rolnicy zyskają możliwość nabywania na preferencyjnych zasadach ziemi z Zasobu. Do końca 2013 r. do takiego zakupu stosowana będzie dopłata z budżetu państwa. Żeby rolnik mógł nabyć grunt, będzie musiał mieszkać w gminie, w której jest on położony, przez aż 5 lat.

W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego będzie uważana osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zwiększy się też, z 10 do 300 ha, limit powierzchni gospodarstw dzierżawiących ziemię, które nie będą podlegać przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Oznacza to, że dzierżawcy posiadający ponad 300 ha ziemi będą musieli oddać do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 30% dzierżawionych gruntów (oprócz potrzebnych do realizacji unijnych programów pomocowych), które następnie zostaną sprzedane rolnikom indywidualnym.

Będzie możliwość wyłączenia, za zgodą dzierżawcy, 30% użytków rolnych dzierżawionych z Zasobu, celem przeznaczenia ich do sprzedaży na rzecz rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rolne. ANR w terminie do 3 czerwca przedstawi dzierżawcom propozycję dokonania zmian umów dzierżawy, zawartych przed 3 grudnia 2011 r., w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% użytków rolnych będących w dzierżawie. Wraz z zawiadomieniem przesłany zostanie projekt zmiany umowy dzierżawy określający działki ewidencyjne lub ich części, które proponuje wyłączyć z dzierżawy. Dzierżawca będzie mógł w ciągu 3 miesięcy od otrzymania propozycji, przyjąć ją albo odrzucić. W razie akceptacji - dojdzie do zmiany umowy dzierżawy. Dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa do zakupu pozostałej części nieruchomości, na ułatwionych warunkach. W przypadku odrzucenia zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy i w razie niedokonania zmiany umowy dzierżawy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy, zostanie on pozbawiony możliwości ewentualnego skorzystania z prawa pierwszeństwa w przypadku sprzedaży przez Agencję dzierżawionej przez niego nieruchomości oraz prawa pierwszeństwa przysługującego mu w przypadku, gdy ANR przeznaczy nieruchomość do dalszej dzierżawy, po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa.

Lokatorzy zasiedlający zabytkowe budynki (np. niszczejące dwory i pałace) będące we władaniu ANR będą mogli zostać przekwaterowani do lokali zastępczych, a historyczne budowle będzie można sprzedać. Nowelizacja zezwala też Agencji na budowę domów pod wynajem.

1 Nowelizacja opubl. w Dz.U. Nr 233 poz. 1382.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków