Wypłata Podatków

Gdzie przedsiębiorca może teraz zapłacić podatek?


Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów winni opłacać podatki w formie polecenia przelewu. Tę bezgotówkową formę rozliczeń stosuje się też do wpłat kwot podatków pobranych przez takich płatników. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców (wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) może nastąpić także w gotówce.

Dzięki zmianom wprowadzonym do Ordynacji podatkowej przez ustawę o usługach płatniczych, od 24 października br. zapłaty podatku można dokonać także w biurze usług płatniczych (tylko w przypadku zapłaty gotówką) lub instytucji płatniczej (w formie bezgotówkowej). Jest to uproszczenie zwłaszcza dla przedsiębiorców nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którzy mogą opłacać podatek w formie gotówkowej. Obecnie za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w SKOK, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej;

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w SKOK czy rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków