Usługi płatnicze

24 października br. weszła w życie obszerna ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych . Ma ona służyć zharmonizowaniu regulacji w tym obszarze, poprzez wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego UE. Jest to pierwszy etap budowy jednolitego rynku płatności w Europie. Ustawa kompleksowo określa warunki świadczenia usług płatniczych, m.in. co do przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługach płatniczych oraz prawa i obowiązki stron wynikające z umów o świadczenie usług płatniczych, a także zakres odpowiedzialności dostawców z tytułu wykonywania takich usług, jak i zasady prowadzenia działalności przez instytucje płatnicze i biura usług płatniczych, w tym za pośrednictwem agentów tych podmiotów, oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi podmiotami. Nowe przepisy mają przynieść korzyści użytkownikom usług płatniczych, dzięki wprowadzeniu szerokiego dostępu do informacji i jednolitym regulacjom na terenie całego wspólnego europejskiego rynku. Ustalenie zasad nadzorowania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad dostawcami tych usług zwiększyć ma bezpieczeństwo powierzanych środków finansowych. Ustawa wprowadza ponadto kontrolę wysokości niektórych opłat i prowizji, zapewnia jednodniowy termin realizacji płatności elektronicznych, wprowadza pełną odpowiedzialność dostawców usług płatniczych za wszystkie nieprawidłowości w trakcie realizacji transakcji. Na rynku usług płatniczych (poza np. bankami itp.) pojawią się nowi dostawcy takich usług: • instytucje płatnicze - które po uzyskaniu zezwolenia od KNF, mogą świadczyć wszelkie usługi płatnicze, w tym też usługi zarezerwowane dotąd dla banków (jak np. prowadzenie rachunków, realizacja przelewów) i to na terenie całej UE, na zasadzie jednolitego paszportu. Muszą one spełniać szereg warunków mających zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług płatniczych, m.in. posiadać kapitał założycielski, dostosowany do prowadzonej działalności (w wysokości 20, 50 bądź 125 tys. euro - zależnie od zakresu usług) i fundusze własne. • biura usług płatniczych - które mogą świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie (m.in. przekazy pieniężne, wpłaty na rachunki) i na ograniczoną skalę (transakcje do 500 tys. euro miesięcznie) oraz działać jedynie w Polsce. Ich działalność nie wymaga zezwolenia, lecz podobnie jak instytucje płatnicze podlegają nadzorowi KNF. Taką działalność regulowaną może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, po wpisie do rejestru.
Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków