Bezpiecznie w górach


Narciarz zjazdowy lub snowboardzista do ukończenia 16. roku życia musi na zorganizowanym terenie narciarskim mieć w czasie jazdy kask. Za jazdę bez kasku grozi grzywna. Zabroniona jest też jazda w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Za takie wykroczenie przewidziano również karę grzywny.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może odmówić wstępu albo nakazać jego opuszczenie osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, iż znajduje się ona pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Zarządca terenu musi prowadzić rejestr wypadków. Ma on zawierać m.in. dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Dane te powinny być przechowywane przez 10 lat.

Trasy narciarskie podzielono na 3 stopnie trudności:

  • łatwe trasy zjazdowe to stoki o średnim nachyleniu do 21% (12°) i maksymalnym stopniu nachylenia do 30% (17°),

  • przy stokach trudnych średnie nachylenie wynosi do 29% (16°), a maksymalne do 40% (22°),

  • zaś bardzo trudne trasy to te, których średnie nachylenie wynosi powyżej 29% (16°), a maksymalne - powyżej 40% (22°).

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich1 umożliwia wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego różnym podmiotom, a nie tylko, jak dotychczas, jednostkom GOPR i TOPR. Warunkiem jest jednak uzyskanie przez zainteresowane podmioty formalnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który będzie miał prawo do oceny i wyboru najlepszej zgłoszonej oferty dotyczącej zorganizowania ratownictwa górskiego na danym obszarze.

Zadania z zakresu ratownictwa górskiego mają być finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach dotacji celowych, które będą także mogły być udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pochodzić ze źródeł własnych organizacji.

 

1 Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków