Zaświadczenie o dochodach

Osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą się ubiegać o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania i zakresie prowadzonej działalności.

 

Zaświadczenie takie bywa bo­wiem wymagane przy załatwianiu rozmaitych formalności w urzę­dach administracji oraz innych instytucjach. Pisemny wniosek o wydanie przez organ podatkowy takiego zaświadczenia powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy – imię i nazwisko (nazwę firmy), ad­res zamieszkania (siedziby) oraz numer NIP,
  • datę sporządzenia wniosku,
  • wskazanie adresata (tj. właści­wego naczelnika urzędu skar­bowego),
  • wskazanie celu ubiegania się o zaświadczenie (np. w celu uzyskania kredytu, w celu uzyskania świadczeń rodzin­nych),
  • wskazanie miejsca przedło­żenia zaświadczenia (np. do banku, do GOPS),
  • zakres żądanej informacji,
  • podpis wnioskodawcy (wnio­skodawców).

 

Wniosek można złożyć bezpo­średnio w urzędzie skarbowym lub elektronicznie. Opłata skarbowa od wydania za­świadczenia wynosi:

  • zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony – 21,00 zł,
  • zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transak­cji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkow­skiego innym niż terytorium kraju (VAT UE) – 20,00 zł,
  • pozostałe zaświadczenia – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie urzę­du gminy lub miasta lub na konto tego urzędu. Dowód zapłaty (prze­lew) należnej opłaty skarbowej na­leży załączyć do wniosku. Z opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia wydawane w celach określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, tj. m.in. w sprawach: ali­mentacyjnych, ubezpieczenia spo­łecznego, ubezpieczenia zdrowot­nego, rent strukturalnych, świad­czeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochro­ny zdrowia. Z opłaty skarbowej zwolnione są również, na podstawie art. 7 ww. ustawy, np. osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomo­cy społecznej z powodu ubóstwa, a także organizacje pożytku pu­blicznego wyłącznie w sprawach związanych z nieodpłatną działal­nością pożytku publicznego.

 

Zaświadczenie powinno być wy­dane bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Organ podatkowy wydaje zaświad­czenie o żądanej treści lub posta­nowienie o odmowie wydania za­świadczenia. Zaświadczenie nale­ży odebrać osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) lub przez peł­nomocnika (osobę upoważnioną; przy czym do upoważnienia nale­ży dołączyć dowód uiszczenia 17 zł opłaty skarbowej od pełnomoc­nictwa, chyba że jest ono zwolnio­ne od tego rodzaju opłaty. W przypad­ku wspólnego rozliczenia rocznego zaświadczenie może odebrać jeden z małżonków.

W przypadku wydania postano­wienia o odmowie wydania za­świadczenia podatnikowi przysłu­guje prawo wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni od doręczenia posta­nowienia do dyrektora izby skarbo­wej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków