Bony dla młodych

Bony dla młodych

Ok. 13 tysięcy młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia skorzystało z bonów. Bony stażowowe, szkoleniowe, na zasiedlenie oraz na zatrudnenie pojawiły się w maju 2015 r., wraz z reformą urzędów pracy i są nową formą aktywizacji młodych bezrobotnych.


Dzięki bonom młodzi mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego w realizacji swoich planów zawodowych: ukończenia szkolenia, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego czy zmiany miejsca zamieszkania. Na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może bowiem przyznać mu bony:
szkoleniowy,
stażowy,
zatrudnieniowy,
na osiedlenie.
Z punktu widzenia pracodawcy największe znaczenie mają bony stażowy i zatrudnieniowy.
W praktyce z czterech rodzajów bonów największym zainteresowaniem cieszy się bon stażowy.

Bon stażowy to gwarancja skierowania na 6-miesięczny staż u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy, jeżeli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia tej osoby przez 6 miesięcy po zakończeniu stażu. Dla osoby bezrobotnej to stypendium w wysokości 120% zasiłku oraz możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem. Jest to dobry sposób na poszerzenie swojej wiedzy, sprawdzenie się w wyuczonym lub też nowym zawodzie. Dla pracodawcy, po zakończeniu stażu, wypłacana jest premia w wysokości 1.500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.


Bon szkoleniowy daje możliwość sfinansowania wybranego przez siebie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe. Oprócz sfinansowania szkolenia, można ubiegać się również o dofinansowanie kosztu przejazdu, zakwaterowania, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania. Bezrobotny otrzymuje także stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

 

Bon na zatrudnienie to z kolei gwarancja dla pracodawcy refundacji przez okres 12 miesięcy - w wysokości zasiłku dla bezrobotnych - części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego musi więc zatrudniać bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

1) kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

2) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu stażowego najważniejsza dla osób bezrobotnych jest zatem gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie finansowego wsparcia przez urząd pracy. W obu przypadkach osoby bezrobotne, które skorzystały z bonu, mają gwarancję kontynuowania pracy.
Okres zatrudnienia, licząc łącznie z okresem stażu lub refundacji wynagrodzenia, może wynosić 12 lub 18 miesięcy. Daje to nie tylko możliwość nabycia doświadczenia na określonym stanowisku pracy, poznania umiejętności pracownika, ale przede wszystkim to stabilizację dla samego zatrudnionego.

 

Bon na zasiedlenie jest to duży zastrzyk gotówki (ponad 7 tysięcy złotych), za którą można urządzić się w nowym miejscu zamieszkania, chociażby wynająć mieszkanie. Bon za zasiedlenie przyznawany jest, jeśli bezrobotny podejmie pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub jeśli czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu wyniesie ponad 3 godziny dziennie. Po odebraniu bonu bezrobotny ma 30 dni na znalezienie zatrudnienia.

 

 

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków