Sprzedaż praw majątkowych a podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywil­noprawnych1 dotyczy ujed­nolicenia zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cy­wilnoprawnych umów sprze­daży zawieranych przez re­zydentów i nie rezydentów.

 

Likwiduje ona mianowicie dotych­czasowe zróżnicowanie zasad na­liczania opłat ponoszonych przez tzw. rezydentów oraz podmioty nie­posiadające tego statusu (w obu wy­padkach dotyczy to spółek zagra­nicznych). Przed nowelizacją ta druga grupa objęta była regulacja­mi przewidującymi, że podstawą opodatkowania jest równowartość w złotych kwoty obcych środków płatniczych, określonej w zezwole­niu dewizowym. Obecnie nie sto­suje się już zezwoleń. W przepisach powstała więc luka, która utrudnia­ła transakcje z udziałem nierezy­dentów. Z tych względów noweli­zacja przewiduje, że w takich przy­padkach podstawą obliczenia wy­sokości podatku jest rynkowa war­tość rzeczy lub prawa majątkowe­go, a więc podobnie jak w przypad­ku umów zawieranych dotychczas przez rezydentów. Podstawę opo­datkowania przy umowie sprzedaży w każdym przypadku stanowi za­tem obecnie wartość rynkowa rze­czy lub prawa majątkowego. Ponadto wedle nowych przepisów zwolniona od podatku jest sprzedaż praw majątkowych, będących instru­mentami finansowymi:

  • firmom inwestycyjnym i zagra­nicznym firmom inwestycyjnym,
  • dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagra­nicznych firm inwestycyjnych,
  • dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
  • dokonywana poza obrotem zor­ganizowanym przez firmy inwe­stycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeśli prawa te zo­stały nabyte przez te firmy w ra­mach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jak wspomniano, nowa ustawa zwalnia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzeda­ży praw majątkowych będących in­strumentami finansowymi dokony­wanej w ramach rozliczeń między zagranicznymi firmami inwestycyj­nymi, które nabywają je na naszym rynku w obrocie zorganizowanym w celu ich dalszego zbycia. Takie transakcje dokonywane są zazwy­czaj poza Polską, przez co pieniądze z tego tytułu nie trafiają do budże­tu naszych gmin. Ustawodawca od­niósł do spółek zagranicznych za­sady stosowane wobec podmiotów krajowych (objęte są one zwolnie­niami), co jest zgodne z zasadą swo­bodnego przepływu kapitału. Po zmianach, spod PCC wyłączone są umowy spółki i ich zmiany zwią­zane z wniesieniem do spółki kapi­tałowej, w zamian za jej udziały czy akcje przedsiębiorstwa spółki ka­pitałowej lub jego zorganizowanej części. Nowelizacja weszła w życie 22 kwietnia 2010 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków