Rejestracja VAT

Podatnicy VAT są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

 

Podmioty objęte podmiotowym zwolnieniem od podatku lub wy­konujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku, mogą (ale nie muszą) złożyć zgłoszenie re­jestracyjne. Jeżeli podatnicy zre­zygnowali ze zwolnienia, zgłosze­nia rejestracyjnego winni dokonać w terminach:

  • przed dniem wykonania pierw­szej czynności opodatkowanej – podatnicy rozpoczynający dzia­łalność;
  • przed początkiem miesią­ca, w którym podatnik rezy­gnuje ze zwolnienia – podat­nicy kontynuujący działalność.

 

Wyjątkowo obowiązku skła­dania zgłoszenia rejestracyjne­go nie mają podatnicy wymie­nieni w rozporządzeniu Mini­stra Finansów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego1. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT składa się naczelni­kowi urzędu skarbowego właści­wemu ze względu na miejsce wy­konywania czynności podlegają­cych opodatkowaniu tym podat­kiem. Jeżeli jednak czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub wię­cej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składa­ją zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze wzglę­du na miejsce ich zamieszkania.

 

Naczelnik urzędu skarbowego re­jestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatni­ka VAT czynnego” lub w przypadku podatników objętych podmioto­wym zwolnieniem od podatku lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku – jako „po­datnika VAT zwolnionego”. Podat­nicy zarejestrowani jako podatni­cy VAT czynni, którzy następnie skorzystali ze zwolnienia ze wzglę­du na niskie obroty w poprzednim roku lub zgłosili, że będą wykony­wać wyłącznie czynności zwolnio­ne od podatku na podstawie art. 43 ustawy o VAT, pozostają w re­jestrze jako podatnicy VAT zwol­nieni.

 

Na wniosek zainteresowanego na­czelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy po­datnik jest zarejestrowany jako po­datnik VAT czynny lub zwolnio­ny. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i oso­ba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Jeżeli podmioty objęte podmioto­wym zwolnieniem od podatku lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodat­kowanej, utracą zwolnienie od po­datku lub zrezygnują z tego zwol­nienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, a w przypadku podatników zare­jestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

  1. przed dniem dokonania pierw­szej sprzedaży towaru lub usłu­gi, innych niż zwolnione od po­datku, w przypadku rozpoczę­cia dokonywania tej sprzedaży;
  2. przed dniem, w którym podat­nik traci prawo do zwolnienia podmiotowego, w przypadku utraty tego prawa;
  3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnu­je ze zwolnienia podmiotowe­go dla kontynuujących działal­ność, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
  4. przed dniem wykonania pierw­szej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (wg art. 5 ustawy), w przypadku rezygna­cji ze zwolnienia podmiotowe­go dla rozpoczynających dzia­łalność.

 

Podatnik zarejestrowany jako po­datnik VAT czynny jest obowią­zany umieszczać numer identy­fikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgło­sić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, li­cząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Również podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obo­wiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrz wspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrz ­wspólnotowego nabycia zawiado­mić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT -R o zamiarze rozpoczęcia wyko­nywania tych czynności. Przedsiębiorca kontynuujący dzia­łalność gospodarczą rezygnujący ze zwolnienia podmiotowego w VAT bądź tracący do niego prawo powi­nien sporządzić spis z natury po­siadanych towarów. Dzięki temu można odzyskać VAT naliczony od towarów, które w chwili obję­cia VAT-em znajdują się w maga­zynie. Przedsiębiorca ma 14 dni na dostarczenie do urzędu skarbowe­go spisu z natury. Po zgłoszeniu do US przedsiębior­ca – podatnik VAT – powinien też założyć ewidencję zakupów i sprzedaży VAT.

 

Jeśli natomiast podatnik zareje­strowany jako podatnik VAT za­przestał wykonywania czynno­ści podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić za­przestanie działalności naczelni­kowi urzędu skarbowego; zgło­szenie to stanowi dla naczelni­ka urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z reje­stru jako podatnika VAT. Zgło­szenia o zaprzestaniu działalno­ści w wyniku śmierci podatni­ka dokonuje jego następca prawny. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podle­gających opodatkowaniu nie zo­stało zgłoszone, naczelnik urzę­du skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatni­ka VAT. Naczelnik urzędu skarbo­wego wykreśla zaś z urzędu podat­nika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzają­cych okaże się, że podatnik nie ist­nieje lub mimo podjętych udoku­mentowanych prób nie ma możli­wości skontaktowania się z podat­nikiem albo jego pełnomocnikiem.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków