Aporty mniej korzystne

W dniu 22 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanej dalej ustawą o PCC). Na skutek nowelizacji od 22 kwietnia 2010 r. wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki zarówno kapitałowej, jak i osobowej obciążone jest co do zasady podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), nawet jeśli taki wkład niepieniężny będzie równocześnie opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC w treści obowiązują­cej przed powyższą nowelizacją nie podlegały podatkowi czynno­ści cywilnoprawne, jeżeli przynaj­mniej jedna ze stron z tytułu do­konania tej czynności jest: 1) opo­datkowana podatkiem od towarów i usług lub 2) zwolniona z podat­ku od towarów i usług, z wyjątkiem m.in. umowy spółki i jej zmiany.

Dotychczas zatem, jeśli wkład nie­pieniężny był wnoszony do spółki (czy to do spółki osobowej, czy to do spółki kapitałowej, jeśli nastę­powało podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów) i wniesienie takie było objęte VAT (wspólnik z tytułu wnoszonego wkładu był zobowiązany naliczyć VAT), to wniesienie takie było traktowane jako zwolnione z PCC. Zatem nie było konieczności uiszczania PCC w stawce 0,5% od umowy spół­ki lub od jej zmiany. Oszczędność mogła być znaczna, gdyż jeśli przy­kładowo wspólnik coraz bardziej popularnej spółki komandytowej wnosił do tej spółki nieruchomość gruntową niezabudowaną o warto­ści 10 milionów złotych i z tytułu tej dostawy był podatnikiem VAT (wystawiał spółce fakturę VAT) to nie było konieczności uiszczenia PCC w wysokości 50.000 zł. Takie też było stanowisko organów po­datkowych wyrażane w interpre­tacjach indywidualnych. Zwolnie­nie to budziło jednak pewne kon­trowersje w praktyce.

 

Uchwalając nowelizację ustawo­dawca uznał, że takie zwolnienie nie jest uzasadnione i wykluczył możliwość korzystania z takie­go zwolnienia. W świetle obecnie obowiązujących przepisów poda­tek od czynności cywilnoprawnych w powyższym przypadku byłby należny, pomimo faktu, że wnie­sienie wkładów podlega jednocze­śnie VAT. PCC obecnie byłby po­brany przy akcie notarialnym umo­wy spółki przez notariusza sporzą­dzającego umowę. Powyższa nowelizacja jest kolej­nym przejawem zaostrzania prze­pisów dotyczących opodatkowa­nia aportów. Należy bowiem wspo­mnieć ubiegłoroczną likwidację zwolnienia od podatku od towa­rów i usług (VAT) dla wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszo­nych do spółek prawa handlowe­go i cywilnego, które to zwolnie­nie było przewidziane w § 8 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w spra­wie wykonania niektórych przepi­sów ustawy o podatku od towarów i usług. Na gruncie aktualnie obowiązują­cych przepisów wniesienie wkła­du do spółki może być opodatko­wane zarówno podatkiem VAT, jak i PCC. Zatem obecnie wzrasta ko­nieczność dokonania analizy podat­kowej przed podjęciem decyzji od­nośnie wniesienia wkładów niepie­niężnych do spółek, gdyż na grun­cie przepisów zarówno o VAT, jak i o PCC istnieją możliwości opty­malizacji, przykładowo poprzez skorzystanie z innych zwolnień przewidzianych zarówno przepisa­mi o VAT, jak i o PCC. Z uwagi na znaczne konsekwencje finanso­we związane na ogół z wnoszeniem aportów do spółek z pewnością ko­nieczna będzie w tym przypadku pomoc doradcy podatkowego.

Piotr Geliński

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków