Zmiany w podatkach dochodowych

20 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

PRZYCHODY W CENTRACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

W ustawach o podatkach docho­dowych przewidziano, że przycho­dami w centrach badawczo-rozwo­jowych są również środki funduszu innowacyjności:

  • niewykorzystane w roku podat­kowym, w którym zostały prze­kazane do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego na­stępującego po tym roku,
  • wykorzystane niezgodnie z prze­pisami wydanymi na pod­stawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektó­rych formach wspierania dzia­łalności innowacyjnej,
  • w przypadku utraty przez po­datnika statusu centrum badaw­czo-rozwojowego.

 

Zmiana ta wydłuża zatem o jeden rok okres, w którym środki fundu­szu innowacyjności mogą zostać uznane jako niestanowiące przy­chodu z działalności, w przypad­ku gdy nie zostały wykorzystane w roku ich otrzymania. Środki te są przeznaczane na pokrywanie kosz­tów prowadzenia badań i prac roz­wojowych oraz opłat związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek.

 

NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA

Nowelizacja podnosi do 200 zł li­mit kwoty zwolnienia od PIT do­tyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń otrzy­mywanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją i rekla­mą. Zwolnienie nie ma zastosowa­nia, jeżeli świadczenie jest dokony­wane na rzecz pracownika świad­czeniodawcy lub osoby pozostają­cej ze świadczeniodawcą w stosun­ku cywilnoprawnym. Zmiana ta ograniczy obowiązek sporządzania przez przedsiębiorcę informacji po­datkowej PIT-8C. Dwie powyższe zmiany mają za­stosowanie do uzyskanych docho­dów (poniesionej straty) od 1 stycz­nia 2010 r. Podatnicy podatku do­chodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepi­sy ustawy o CIT w brzmieniu do­tychczasowym.

 

PODATEK LINIOWY

Z prawa do opodatkowania podat­kiem liniowym według stawki wy­noszącej 19% nie mogą nadal ko­rzystać ci podatnicy, którzy w tym samym roku podatkowym uzysku­ją przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, jeże­li usługi te odpowiadają zadaniom, które wykonywali w ramach sto­sunku pracy. Prawo to przysługuje zaś obecnie tym podatnikom, któ­rzy będą wykonywali takie czynno­ści w kolejnym roku podatkowym.

 

RYCZAŁT OD NAJMU

W przypadku osiągania przycho­dów z tytułu umowy najmu, pod­najmu, dzierżawy, poddzierża­wy lub innych umów o podobnym charakterze przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatko­wania w formie ryczałtu od przy­chodów ewidencjonowanych sto­suje się odpowiednio. Jednak no­welizacja zastrzegła przy tym, że podatnik rozpoczynający osiąga­nie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatko­wania w formie ryczałtu od przy­chodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelniko­wi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania po­datnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym osiągnął pierw­szy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, je­śli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Do przychodów z umów najmu, dzierżawy itp. zawartych przed dniem 20 maja 2010 r., stosuje się zaś przepisy obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

 

PREZENTY O MAŁEJ WARTOŚCI W VAT

Po zmianie wartość prezentów zo­stała w ustawie o podatku od to­warów i usług określona kwoto­wo. Przez prezenty o małej warto­ści, których nieodpłatne przekaza­nie nie podlega VAT, rozumie się przekazywane przez podatnika jed­nej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatko­wym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków