Zwolnienia z podatków i opłat przysługujące zakładom pracy chronionej

 

Status zakładu pracy chronionej (ZPCh) przyznawany jest tym pracodawcom, którzy spełniają szczegółowy katalog warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Z posiadaniem statusu ZPCh wiążą się liczne korzyści dla pra­codawcy. Należą do nich zwolnie­nia od podatków i innych danin publicznoprawnych. Przepis art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji sta­nowi, iż prowadzący zakład pracy chronionej w stosunku do tego za­kładu zwolniony jest z podatków i opłat. Jednocześnie przepis ten zawiera kilka wyjątków od powyż­szej zasady. Jeśli chodzi o zwolnienia z podat­ków, to zakłady pracy chronionej, na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, nie są zwolnione z: podatku od gier, podatku o towa­rów i usług, podatku akcyzowe­go, cła, podatków dochodowych, oraz podatku od środków trans­portowych. Oprócz tego, niektóre zwolnienia podatkowe przysługu­ją ZPCh, ale po spełnieniu dodat­kowych przesłanek. Dotyczą one zwolnień z: podatku od nierucho­mości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Zwolnienie z podatku od nieru­chomości, rolnego i leśnego przy­sługuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Ozna­cza to, że szczegółów dotyczą­cych przesłanek zwolnienia należy szukać w ustawach podatkowych szczególnych. Przepisy regulujące podatek od nieruchomości zawarte zostały w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie postanowień art. 7 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zwalnia się z podatku prowadzących zakła­dy pracy chronionej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgło­szonych wojewodzie, jeżeli zgło­szenie zostało potwierdzone decy­zją w sprawie przyznania statusu ZPCh albo zaświadczeniem – za­jętych na prowadzenie tego zakła­du, z wyjątkiem przedmiotów opo­datkowania znajdujących się w po­siadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi ZPCh.

 

Podobną konstrukcję mają zwol­nienia z podatku rolnego i leśne­go. Przedmiotem zwolnienia są w tym wypadku, odpowiednio, grunty i lasy. Inaczej zostało uregulowane zwol­nienie z podatku od czynności cy­wilnoprawnych, gdyż nie wyni­ka ono z ustawy podatkowej. Wa­runki przedmiotowego zwolnienia znajdują się w art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. b. Stanowi on, że prowadzący zakład pracy chronionej zwolniony jest z podatku od czynności cywil­noprawnych, jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bez­pośrednim związku z prowadze­niem zakładu. Ponadto zakładom pracy chronio­nej – na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodo­wym od osób fizycznych – przy­sługuje prawo do zachowania w za­kładzie pracy naliczonych, a nie od­prowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników tego za­kładu.

 

Poza zwolnieniami z podatków za­kłady pracy chronionej zwolnio­ne są z opłat. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zwolnienie to nie dotyczy jednak wszystkich opłat, gdyż nie obej­muje opłaty skarbowej oraz opłat o charakterze sankcyjnym (np. opła­ty eksploatacyjne, produktowe itp.). Ponadto kilka rodzajów opłat, z ra­cji ich publicznoprawnego charak­teru, nie są objęte zwolnieniem, np. opłaty sądowe, opłata z tytułu wie­czystego użytkowania. Prowadzący zakład pracy chronio­nej, na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, obowiąza­ny jest przekazać środki uzyska­ne z tytułu zwolnień na Państwo­wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w wysoko­ści 10% oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnospraw­nych – w wysokości 90%.Powyższe przepisy dotyczące zwol­nień z podatków i opłat odnoszą się także do zakładów aktywności za­wodowej.

Mateusz Brząkowski

doradca prawny POPON

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków