Nadpłata w PIT

Zdarza się, że w zeznaniu rocznym PIT podatnik wykazuje nadpłatę w podatku dochodowym. Wynika ona z odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek w kwocie wyższej od należnego podatku obliczonego w zeznaniu rocznym. W takiej sytuacji podatnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu tej nadpłaty.

 

Jeśli chodzi o nadpłatę wynikają­cą z zeznania rocznego PIT, o ile to zeznanie jest prawidłowe, po­datnik nie musi składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wystarczy jeżeli złoży samo zeznanie roczne. Urząd skarbowy nie wydaje wów­czas decyzji o stwierdzeniu nadpła­ty. Nadpłata w podatku dochodo­wym od osób fizycznych powsta­je w dniu złożenia zeznania rocz­nego. Urząd skarbowy ma zwró­cić nadpłatę w terminie 3 miesię­cy, licząc od dnia złożenia zezna­nia rocznego. Inne są zaś zasady zwrotu nadpła­ty w razie złożenia korekty zezna­nia rocznego, w wyniku której po­wstaje nadpłata bądź zwiększa się jej kwota. W takim przypadku ra­zem korektą zeznania podatnik po­winien złożyć wniosek o stwier­dzenie nadpłaty. Korektę każdej deklaracji składa się razem z pi­semnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty.

 

W przypadku korekty, jeśli wcze­śniej wykazano w zeznaniu zobo­wiązanie nienależne lub w wysoko­ści większej od należnej, nadpłata powstaje tylko pod warunkiem, że nastąpiła faktyczna wpłata podat­ku na konto urzędu skarbowego. Termin zwrotu takiej nadpłaty li­czony jest od dnia złożenia korek­ty bądź od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę:

1.      Jeśli podatnik składa korektę zeznania bez wniosku o stwier­dzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty otrzyma w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia korekty.

2.      Jeżeli zaś złoży korektę zezna­nia razem z wnioskiem o stwier­dzenie nadpłaty, termin otrzy­mania nadpłaty jest uzależnio­ny od tego, czy urząd skarbo­wy wyda decyzję o stwierdzeniu nadpłaty:

  • Urząd skarbowy nie wyda bowiem stwierdzającej nad­płatę, jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości. W ta­kim przypadku podatnik otrzyma nadpłatę również w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia korekty.
  • Jeżeli natomiast korekta bu­dzi wątpliwości i urząd skar­bowy wyda decyzję stwier­dzającą nadpłatę, podat­nik może się jej spodziewać w terminie 30 dni, licząc od dnia wydania decyzji stwier­dzającej nadpłatę.

Co do zasady zwrotu nadpłaty dokonuje się w gotówce na rachu­nek bankowy podatnika lub prze­kazem pocztowym, jeśli podat­nik nie jest zobowiązany do posia­dania rachunku. Za dzień zwro­tu nadpłaty uważa się dzień obcią­żenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polece­nia przelewu bądź złożenia przeka­zu pocztowego. Nadpłata zwraca­ przekazem pocztowym jest po­mniejszana o koszty jej zwrotu. Niekiedy jednak podatnik może nie dostać zwrotu nadpłaty w go­tówce. Przede wszystkim bo­wiem nadpłaty i ich oprocentowa­nie podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę albo na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. W takim przypad­ku urząd skarbowy wyda postano­wienie o zaliczeniu nadpłaty na po­czet istniejących zaległości podat­kowych podatnika. Na takie posta­nowienie przysługuje zażalenie.

Podatnik może też złożyć wnio­sek o zaliczenie nadpłaty na poczet jego przyszłych zobowiązań podat­kowych. Prawo do zwrotu nadpłaty – w każdej formie – wygasa po upły­wie 5 lat, licząc od końca roku ka­lendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków