Ulga dla niepełnosprawnych

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewidują kilka ulg, wśród których jest tzw. ulga rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1 osoba niepełno­sprawna lub utrzymujący ją czło­nek rodziny może dokonać odlicze­nia od dochodu do opodatkowania wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z uła­twieniem wykonywania czynności życiowych. Muszą to być wydatki poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: współ­małżonek, dzieci własne i przy­sposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeń­stwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatko­wym dochody tych osób niepełno­sprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł. Za osoby niepełnosprawne uwa­żamy tylko te osoby, które zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodo­wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 posiadają ważne orzeczenie o niepełnospraw­ności. Odliczeniu podlegają wydatki na:

1.      adaptację i wyposażenie miesz­kań oraz budynków miesz­kalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnospraw­ności;

2.      przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnospraw­ności;

3.      zakup i naprawę indywidual­nego sprzętu, urządzeń i narzę­dzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwia­jących wykonywanie czynno­ści życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z nie­pełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domo­wego;

4.      zakup wydawnictw i materia­łów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynika­jących z niepełnosprawności;

5.      odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6.      odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdro­wiskowego, za pobyt w zakła­dzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-lecz­niczy i pielęgnacyjno-opie­kuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7.      opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepeł­nosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwa­lidztwa, w kwocie nieprzekra­czającej w roku podatkowym 2 280 zł;

8.      utrzymanie przez osoby nie­widome I lub II g r upy inwalidztwa psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczają­cej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł;

9.      opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej porusza­nie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepeł­nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10.  opłacenie tłumacza języka migowego;

11.  kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnospraw­nej oraz dzieci osób niepełno­sprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

12.  leki – w wysokości stanowią­cej różnicę pomiędzy faktycz­nie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjali­sta stwierdzi, że osoba niepeł­nosprawna powinna stosować określone leki (stale lub cza­sowo);

13.  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczni­czo-rehabilitacyjne:

    • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitar­nego,
    • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci nie­pełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

14.  używanie samochodu osobo­wego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby nie­pełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzy­maniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepeł­nosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb zwią­zanych z koniecznym przewo­zem na niezbędne zabiegi lecz­niczo-rehabilitacyjne – w wyso­kości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł;

15.  odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego zwią­zane z pobytem:

  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach, o których mowa w pkt 6,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

Wydatki te, podlegają odlicze­niu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego fundu­szu rehabilitacji osób niepełno­sprawnych, Państwowego Fundu­szu Rehabilitacji Osób Niepełno­sprawnych lub ze środków Naro­dowego Funduszu Zdrowia, zakła­dowego funduszu świadczeń socjal­nych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek for­mie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofi­nansowane) z tych funduszy (środ­ków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydat­kami a kwotą sfinansowaną (dofi­nansowaną) z tych funduszy (środ­ków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ewa Budkowska, doradca prawny POPON

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków