Doradca znowelizowany…

7 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. NR. 122, POZ. 826)

 

Wśród licznych zmian, warto zwró­cić uwagę, iż znacznie lepiej chroni ona informacje przekazywane przez klienta w toku świadczenia na jego rzecz usług doradztwa podatko­wego. Ujednolicono np. w Kodek­sie postępowania karnego zasady zwalniania doradców podatkowych z obowiązku zachowania tajem­nicy zawodowej z innymi zawo­dami prawniczymi – radcami praw­nymi i adwokatami. O zwolnieniu z tego obowiązku będzie decydował sąd. Przewidziano też, że obowią­zek zachowania tajemnicy zawodo­wej doradcy podatkowego nie może być ograniczony w czasie Doradca podatkowy został ponadto uprawniony do prowadzenia postę­powań w sprawach celnych i zwią­zanych z egzekucją administra­cyjną. Zmiana jest konieczna ze względu na fakt, że te kwestie często towarzyszą sprawom ści­śle podatkowym. Chodzi więc o zapewnienie osobom korzystającym z usług doradcy podatkowego bar­dziej wszechstronnej i usprawnio­nej obsługi. Również w tym zakre­sie czynności doradców podatko­wych są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzial­ności cywilnej.

 

Nowelizacja przyznała też dorad­com podatkowym kompetencję do reprezentowania podatników, płat­ników i inkasentów w postępowa­niu przed organami administra­cji publicznej i w zakresie sądo­wej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiąz­ków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administra­cyjnej związanej z tymi obowiąz­kami. Doradcy podatkowi otrzy­mali również prawo do udziela­nia dalszego pełnomocnictwa (sub­stytucji) innemu doradcy podatko­wemu, adwokatowi lub radcy praw­nemu.

 

Nowelizacja przede wszystkim wdraża postanowienia wspólno­towej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługo­wej przez doradców podatkowych. Poprawia też funkcjonowanie Pań­stwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków