Zmiany w VAT rodzą problemy…

W związku z zapowiedziami zmian w opodatkowaniu, które będą obowiązywały w przyszłym roku pojawi się kilka problemów praktycznych. Podwyżka VAT pociągnie za sobą np. konieczność zmiany wszystkich programów komputerowych służących sprzedaży, zmiany w oprogramowaniach kas rejestrujących itp.

 

Zapowiadana podwyżka sta­wek VAT spowoduje konieczność dokonania stosownych zmian na kasach rejestrujących. Może to oznaczać konieczność kontaktu z obsługą serwisową. Mamy nadzieję, że warunki techniczne Państwa kas pozwalają na wpro­wadzenie nowych stawek podatko­wych i dokonywanie ich zmian. Być może będzie konieczne ponowne zapoznanie się z instrukcją obsługi lub odbycie przeszkolenia uzupeł­niającego umiejętności pracowni­ków. Z uwagi na zachowanie cią­głości sprzedaży zwłaszcza na prze­łomie roku i konieczność ewentual­nej interwencji obsługi serwisowej warto zawczasu ten temat rozwa­żyć.

Dochodzi do tego jeszcze pro­blem faktur VAT z nowymi staw­kami, wystawianych przez firmy oraz zapisów w rejestrach VAT z rozbiciem na stawki podatkowe. Tu oczywiście też niezbędne będą modyfikacje w oprogramowaniu, z którego przedsiębiorcy korzystają.

Jeżeli taka podwyżka stawek VAT będzie czasowa, to powyższe koszty będą musiały zostać ponie­sione dwukrotnie. Te obciążenia spoczną na barkach przedsiębior­ców i to w czasach kryzysu.

 

Jeżeli Państwo rozważacie zakup tzw. samochodów z „kratką”, dających prawo do pełnego odli­czenia podatku VAT, to decy­zję należy podjąć również w jak najkrótszym terminie, gdyż po 1 stycznia przyszłego roku zostanie podatnikom odebrana możliwość takiego odliczenia (przynajmniej okresowo). W kwestii samocho­dów zakupionych w 2010 r., tzn. przed wejściem w życie planowa­nych zmian, odliczenie podatku przy ich nabyciu następuje zgod­nie z art. 86-88 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnie­niem interpretacji ogólnej ministra finansów z dnia 13 lutego 2009 r. nr PT3/812/4/15/CZE/09/185. Oznacza to, że do chwili zmiany przepisów nabycie samochodu z tzw. kratką, który zgodnie z ww. interpretacją ogólną kwalifikuje się do pełnego odliczenia podatku VAT, uprawnia podatnika do sko­rzystania z tego prawa na obowią­zujących zasadach. Takimi „cię­żarówkami” z kratką mogą być nawet drogie ekskluzywne samo­chody. Kryterium wartości naby­tego samochodu nie ma tu więk­szego znaczenia.

 

Od 1 stycznia 2011 r. przewi­duje się wprowadzenie ograniczeń w odliczeniu podatku z tytułu nabycia paliwa do napędu niektó­rych pojazdów. Oczywiście analogiczna sytuacja wystąpi przy leasingu takich samo­chodów. Należy się spodziewać, że umowy zawarte do końca roku i przekazane w leasingu samochody będą dawały możliwość pełnego odliczenia VAT-u od rat leasingo­wych, korzystając z instytucji praw nabytych.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków