Co z e-mailowymi fakturami?

Ministerstwo finansów wskazało, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe przesyłanie faktur VAT e-mailem. Zapowiada ono jednak liberalizację w tym zakresie.

 

W praktyce, mimo wszystko od lat tysiące firm w Polsce przesyłają sobie faktury e-mailem w zwykłym pliku, ponieważ jest to rozwiąza­nie szybsze, wygodniejsze i tańsze. Nie płaci się za znaczki ani koperty. Problemem jest to, że urzędy skar­bowe twierdzą, że to nielegalne. W razie kontroli firmom grożą kary finansowe. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (sygn. I FSK 1444/09) istotny dla firm, uznając, że faktura wysłana w e-mailu czy faksem jest tak samo ważna, jak ta przesłana pocztą. Resort finansów twierdzi jednak, że orzeczenie to respektuje, ale się z nim nie zgadza, a poza tym jest to wyrok w indywidualnej spra­wie, a zatem nie można stanowiska zawartego we wskazanym wyroku rozciągać na inne przypadki korzy­stania z faktur elektronicznych. Taka możliwość dotyczyć więc będzie tylko jednej firmy – tej, która wygrała proces. Jeśli inne chcą fak­turę wysłać e-mailem, mają też iść do sądu, żeby wygrać sprawę.

 

Ministerstwo Finansów uznaje dziś tylko dwa rodzaje faktur: papierowe wysyłane pocztą lub kurierem albo elektroniczne, mało popularne, bo firmy muszą zapłacić za tzw. bez­pieczny    e-podpis. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur elektronicznie stosuje się dwie metody wykorzy­stujące:

  • bezpieczny podpis elektro­niczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowa­nego certyfikatu lub
  • wymianę danych elektronicz­nych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elek­tronicznych.

 

Resort finansów uznaje przy tym, że polskie przepisy związane z fak­turami elektronicznymi są teraz zgodne z przepisami UE (z dyrek­tywą 2006/112/WE). 13 lipca 2010 roku Rada ECOFIN przy­jęła jednak zmianę dyrektywy 2006/112/WE, która ma na celu m.in. liberalizację obecnych stan­dardów przesyłania i przecho­wywania faktur elektronicznych, tak aby faktury papierowe i fak­tury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób. Nowe brzmienie dyrektywy nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia wszystkim fakturom (od momentu wystawie­nia faktury aż do końca okresu jej przechowywania) autentyczno­ści pochodzenia, integralności tre­ści i czytelności faktury m.in. za pomocą dowolnych kontroli biz­nesowych, które ustalają wiary­godną ścieżkę audytu między fak­turą a dostawą towarów lub świad­czeniem usług. Innymi słowy, to podatnik będzie decydował o for­mie przesyłu i przechowywania faktur, pod warunkiem, że powyż­sze cechy faktur będą zapewnione.

 

W związku z powyższym Mini­sterstwo Finansów podjęło nie­zbędne prace nad dostosowa­niem ww. przepisów do wymo­gów nowych zapisów dyrektywy w trybie pilnym, jednakże do czasu wejścia przewidywanych zmian w życie kwestie metod prze­syłu faktur drogą elektro­niczną reguluje nadal niezmie­nione rozporządzenie ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy­łania faktur w formie elektronicz­nej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatko­wemu lub organowi kontroli skar­bowej tych faktur.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków