eCall

We wrześniu Komisja Europejska podpisała z Europejskim Stowarzyszeniem GSM (branży telefonii komórkowej) porozumienie ws. wdrożenia w całej Europie montowanego w samochodach urządzenia automatycznie powiadamia­jącego o wypadkach „eCall”.

 

Pozwala ono skrócić czas reakcji służb ratowniczych nawet o połowę. System ma automatycznie nawią­zywać połączenie z numerem alar­mowym 112, przesyłać informacje o poważnym wypadku drogowym i położeniu pojazdu. Wymaga ści­słej współpracy między władza­mi, producentami samochodów i operatorami sieci komórkowych,

a w przypadku pełnego wdroże­nia system ten może ratować życie 2.500 osób w UE rocznie. Obec­nie wdrażanie systemu eCall przez władze, producentów samocho­dów i operatorów telefonii komór­kowej odbywa się na zasadzie do­browolności i póki co system ten nie funkcjonuje jeszcze w żadnym kraju Unii. Na razie 15 państw UE (Austria, Cypr, Czechy, Es­tonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Portugalia, Słowa­cja, Słowenia, Hiszpania, Holandia i Szwecja) oraz 3 państwa EOG (Islandia, Norwegia i Szwajcaria) poczyniły wspólne ustalenia doty­czące wdrożenia systemu „eCall”. Wyposażenie wszystkich samo­chodów w UE w system powiada­miania o wypadkach mogłoby przy­nieść oszczędności rzędu 26 mld euro rocznie, przy czym koszty sa­mego systemu szacuje się na mniej niż 100 euro na pojazd.

 

Wprowa­dzenie tego urządzenia przyniesie korzyści nie tylko konsumentom, ale też przedsiębiorstwom, umoż­liwiając branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej oferowanie – w oparciu o zainstalowany we wszystkich pojazdach system eCall i technologię satelitarnego ustalania położenia – nowych, za­awansowanych zastosowań i usług (w rodzaju cyfrowego tachogra­fu lub elektronicznego pobierania opłat drogowych).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków