Doradca uwierzytelni dokumenty

Zawarte w odpisie poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu, dokonane przez pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, będzie miało charakter dokumentu urzędowego.

 

Potwierdzenie dokonane przez profesjonalnego pełnomocnika ma więc mieć moc aktu urzędowe­go. Zamiast oryginału dokumen­tu strona będzie mogła złożyć od­pis dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczo­na przez notariusza albo przez wy­stępującego w sprawie pełnomocni­ka strony w osobie adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego. Ory­ginału można by zaś żądać jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych przypadkach.

 

Tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustaw w za­kresie uwierzytelniania dokumen­tów, która ma na celu zwiększenie sprawności postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2010 r. W sprawach wszczętych przed tą datą, do czasu zakończenia postępowania w pierwszej instancji, zastosowanie znajdą dotychczaso­we przepisy w zakresie uwierzytel­niania dokumentów.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków