Zmiany w gospodarce nieruchomościami

Podmioty publiczne będą mogły sprzedać bez przetargu lokale (też niemieszkalne), a także budynki mieszkalne czy użytkowe, stanowiące w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, o ile kupującymi będą najemcy lub dzierżawcy tych nieruchomości.

 

Gdy będzie przysługiwało takie pierwszeństwo w nabyciu, przed­miotem zbycia będzie też grunt niezbędny do racjonalnego korzy­stania z tego lokalu lub budynku. - Tak przewiduje wchodząca w ży­cie 7 stycznia 2010 r. ustawa z 5 li­stopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1590). Wojewoda (rada gminy oraz sejmik wojewódzki) może ponadto wyra­zić zgodę na udzielanie bonifikat w cenach nieruchomości sprzeda­wanych przez podmioty publicz­ne (w tym gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed 1 stycznia 1998 r.).

 

Nowelizacja przywraca zasa­dę nieodpłatnego przekształ­cenia prawa użytkowania wie­czystego we własność na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, o ile uzyskały one je w zamian za wy­właszczenie lub przejęcie nieru­chomości gruntowej na rzecz Skar­bu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. albo na podstawie dekretu z 1945 r. o tzw. gruntach warszawskich. Ta­kie same uprawnienia przysługiwać będą w tych samych sytuacjach oso­bom fizycznym (lub ich następcom prawnym).

 

Według zmienionych przepisów organem odwoławczym od decy­zji starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jest wojewoda, a nie, jak dotąd, sa­morządowe kolegium odwoławcze. Zawarcie umów użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomo­ści będącej we władaniu podmio­tu publicznego na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, lub na czas nie­oznaczony następować ma w dro­dze przetargu. Wojewoda, odpo­wiednia rada gminy lub sejmik wo­jewódzki mogą jednak wyrazić zgo­dę na odstąpienie od tego wymogu.

 

Usprawniono postępowanie wy­właszczeniowe. Starosta bę­dzie musiał rozpocząć je po upły­wie 2-miesięcznego terminu od zawarcia umowy o nabycie praw do przedmiotowej nieruchomości i nadać rygor natychmiastowej wy­konalności w przypadku decyzji o jej niezwłocznym zajęciu. Zmiany wzmacniają gwarancje bezstronności rzeczoznawców ma­jątkowych i skracają okres sporzą­dzania oceny prawidłowości doko­nywania wyceny szacunkowej przez ich organizację zawodową z 3 do 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków