Najem okazjonalny

Od 28 stycznia przywrócono do polskiego systemu prawnego najem okazjonalny.

 

CEL REGULACJI

Wprowadziły go przepisy usta­wy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 3 poz. 13). Jej celem jest pobudzenie rynku wynajmu loka­li mieszkalnych poprzez zdefinio­wanie najmu okazjonalnego i wy­łączenie go spod reżimu większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz eliminowanie „sza­rej strefy” najmu lokali, co skutko­wać ma zwiększeniem dochodów budżetu sektora publicznego z ty­tułu podatku od wynajmu nieru­chomości mieszkalnych. Noweliza­cja ma stworzyć możliwość legal­nego i dokonywanego na dogod­nych warunkach wynajmu miesz­kań przez osoby, które posiada­ją lokale, lecz z nich nie korzysta­ją. Na rynku wynajmu mieszkań umowy w większości nie są zawie­rane, gdyż dotychczasowe przepi­sy w tym zakresie są zbyt rygory­styczne i nie dają gwarancji odzy­skania lokalu.

 

UMOWA

Uzupełniono ustawę o ochronie praw lokatorów o przepisy doty­czące najmu okazjonalnego lokalu. Jest on możliwy tylko w przypadku lokali mieszkalnych, których wła­ścicielami są osoby fizyczne nie­prowadzące działalności gospodar­czej w zakresie wynajmowania lokali.

Oddawanie do używania takiego lokalu ma następować na podsta­wie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawie­ranej na czas oznaczony, nie dłuż­szy niż 10 lat. Musi ona zostać za­warta w formie pisemnej pod ry­gorem nieważności. Obowiązko­wymi załącznikami do umowy są:

  • oświadczenie najemcy, w for­mie aktu notarialnego, o pod­daniu się egzekucji oraz zobo­wiązaniu się do opróżnienia i wydania używanego lokalu po zakończeniu umowy;
  • wskazanie przez najemcę lo­kalu, do którego może być przeprowadzona ewentualna eksmisja; w razie utraty moż­liwości zamieszkania we wska­zanym lokalu najemca będzie musiał w terminie 21 dni podać inny taki lokal;
  • oświadczenie właściciela loka­lu lub osoby posiadającej tytu­łu prawny do lokalu o wyraże­niu zgody na zamieszkanie na­jemcy i osób z nim zamiesz­kujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem nota­rialnie poświadczonym.

 

Zawarcie umowy o najem okazjo­nalny lokalu właściciel obowiązany jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze wzglę­du na miejsce zamieszkania właści­ciela w terminie 14 dni od dnia roz­poczęcia najmu, pod rygorem wy­łączenia przepisów specjalnych dla najmu okazjonalnego lokalu na rzecz pełnej regulacji ochrony praw lokatorów. Najemca może zażądać od właściciela potwierdzenia tego zgłoszenia. W stosunkach najmu okazjonalne­go właściciel, oprócz czynszu, może pobierać jedynie opłaty niezależne od niego (media), o ile umowa nie stanowi inaczej. Podwyżki czyn­szu są możliwe wyłącznie w oparciu o postanowienia umowy. Właściciel lub osoba wynajmująca, posiadają­ca tytuł prawny do lokalu, mogą za­żądać od najemcy kaucji w kwocie 6-miesięcznego czynszu, w celu za­bezpieczenia środków w razie nie­zapłacenia czynszu czy należności i pokrycia kosztów ewentualnej eg­zekucji.

 

OPRÓŻNIENIE LOKALU

Umowa o najem okazjonalny lo­kalu wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub ulega roz­wiązaniu po upływie okresu wypo­wiedzenia. Z miesięcznym wyprze­dzeniem właściciel może wypowie­dzieć umowę najmu okazjonalne­go, jeśli najemca: mimo pisemne­go upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, dopuszcza do powstania szkód, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, wykra­cza w sposób rażący lub uporczy­wy przeciwko porządkowi domo­wemu, zalega z zapłatą co najmniej za 3 pełne okresy płatności pomi­mo uprzedzenia go na piśmie o za­miarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatko­wego terminu do zapłaty należno­ści – bądź wynajął, podnajął czy od­dał do bezpłatnego używania lokal bądź jego część bez wymaganej pi­semnej zgody właściciela.

Jeżeli po wygaśnięciu lub rozwią­zaniu takiej umowy, najemca nie opróżni lokalu, właściciel winien doręczyć najemcy żądanie opróż­nienia lokalu sporządzone na pi­śmie opatrzonym urzędowo po­świadczonym podpisem właścicie­la. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego w żądaniu, wła­ściciel może złożyć do sądu wnio­sek o nadanie klauzuli wykonalno­ści tytułowi egzekucyjnemu (tj. zło­żonemu w formie aktu notarialne­go oświadczeniu najemcy o podda­niu się egzekucji obowiązku opróż­nienia lokalu).

Regulacja powyższa wraz ze zmia­ną w Kodeksie postępowania cywil­nego, polegającą na wyłączeniu wo­bec osób, które utraciły tytuł praw­ny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjo­nalny lokalu, uprawnienia do otrzy­mania pomieszczenia tymczasowe­go, ułatwi przeprowadzanie eks­misji. Takie osoby nie mogą też otrzymać lokalu socjalnego.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków