E-dowody

Przewiduje się wprowadzenie od początku 2011 r. elektronicznego dokumentu tożsamości. Dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny, jak tradycyjny dowód osobisty.

 

Tak przewidują rządowe zało­żenia do projektu ustawy o do­wodach osobistych. Bezpieczny dowód osobisty, jako powszech­ny dokument potwierdzający tożsa­mość, ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa transakcji zawiera­nych drogą elektroniczną i uspraw­nić kontakt obywatela z admini­stracją publiczną. Każdy obywatel będzie miał możliwość posługiwa­nia się dowodem osobistym w celu składania podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w drodze elek­tronicznej w urzędach administra­cji publicznej. Firma zewnętrzna będzie mogła zapisać kwalifikowa­ny podpis elektroniczny w zabezpie­czonej warstwie elektronicznej do­wodu osobistego.

 

Obywatele będą mogli złożyć wnio­sek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na terenie kra­ju, jak też – drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP. Nowy system wydawania dowodów osobistych powinien zapewniać np. spójność i bezpieczeństwo systemu, wiarygodność dokumentów, współ­pracę rejestrów publicznych oraz zgodność dowodu ze standardami międzynarodowymi. Równocześnie z dowodem będą wydawane dane służące do składania podpisu elek­tronicznego. Prawo do dowodu osobistego ma przysługiwać obywatelowi pol­skiemu z chwilą urodzenia. Obec­nie uprawnienie takie przysługuje w momencie ukończenia 13 lat. Nowe rozwiązanie umożliwi we­ryfikację danych dzieci w reje­strach państwowych, np. związa­nych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Po­nadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozo­stałych państw UE i grupy Schen­gen bez paszportu. Zaproponowano 10-letni termin ważności dla doku­mentów wydawanych dzieciom po­wyżej 5 lat oraz 5-letni termin dla dzieci poniżej 5 lat.

 

Dowód osobisty będzie wykorzy­stywany jako dokument potwier­dzający uprawnienie obywatela do korzystania z wielu usług, np. me­dycznych w ramach NFZ. Organy uczestniczące w wydawaniu dowodów osobistych będą miały dostęp do centralnego rejestru do­wodów osobistych. Określone mają być też zasady unieważniania dowo­dów osobistych.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków