Ulga na zakup kasy fiskalnej

Jeżeli twoja firma świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i przekroczy określony obrót naj­prawdopodobniej obejmie cię obowiązek założenia kasy fiskalnej. Jest to najczęściej niemały wydatek, który można jednak zmniejszyć korzy­stając z ulgi na zakup kasy.

 

Limity powyżej których, musisz założyć kasę:

 • dla firm, które rozpoczęły sprzedaż przed 2009 rokiem i do tej pory nie podlegały obowiązkowi ewidencjonowa­nia przy użyciu kas fiskalnych, limit zostaje przekroczony przy obrocie 40 000 zł w trakcie roku podatkowego
 • dla firm które rozpoczęły sprzedaż w pierwszej połowie 2009 limit wynosi 20 000 zł w trakcie roku podatkowego.

 

Aby skorzystać z ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kasy rejestrującej należy:

 • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w ustawowo określonych terminach z zasto­sowaniem co najmniej 1/5 licz­by kas, która została zgłoszo­na w urzędzie skarbowym na dzień rozpoczęcia ewidencjo­nowania;
 • zapłacić całą kwotę z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej i zachować dowód zapłaty;
 • złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich uży­wania do ewidencjonowania. Zawiadomienie musi zostać złożone przed rozpoczęciem ewidencjonowania;
 • powiadomić właściwy urząd skarbowy o instalacji kasy w terminie 7 dni. Urząd nadaje numer ewidencyjny, który powinien zostać nanie­siony na kasę.

 

Kiedy musisz zwrócić ulgę?

Podatnicy muszą zwrócić kwotę ulgi przyznanej z tytułu kupna kasy, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpo­częcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną jej używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia do obo­wiązkowego przeglądu tech­nicznego,
 • zaprzestaną działalności,
 • nastąpi otwarcie likwidacji,
 • zostanie ogłoszona upadłość,
 • nastąpi sprzedaż przedsiębior­stwa lub zakładu (oddziału),
 • dokonają odliczenia z narusze­niem przepisów.

 

U W A G A

Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup tych kas, które na­byte zostały w momencie powstania obowiązku ewidencjonowa­nia i w tym czasie zgłoszone do urzędu skarbowego. Późniejsze rozszerzenie działalności i zakup kolejnych kas nie skutkuje już prawem do ulgi. Jednakże w pierwszym miesiącu ewidencjono­wania nie jest konieczny jednorazowy zakup kas dla wszystkich, zgłoszonych do US stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne w miesiącach następnych.

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków