Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania tzw. informacji publicznej (tzn. każdej informacji o sprawach publicznych).

 

KTO MUSI UDOSTĘPNIĆ  INFORMACJE?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 wrze­śnia 2001 r. o dostępie do infor­macji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicz­nej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania pu­bliczne, będące w posiadaniu takich informacji, np.

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodar­czych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgod­nie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące pań­stwowe osoby prawne albo oso­by prawne samorządu teryto­rialnego oraz podmioty repre­zentujące inne państwowe jed­nostki organizacyjne albo jed­nostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organiza­cyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują ma­jątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Pań­stwa, jednostki samorządu te­rytorialnego lub samorządu go­spodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w ro­zumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Obowiązane do udostępnienia in­formacji publicznej są także repre­zentatywne organizacje związkowe pracodawców oraz partie polityczne.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O INFORMACJE PUBLICZNE?

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicz­nej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istot­ne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzę­dowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegial­nych organów władzy publicz­nej pochodzących z powszech­nych wyborów, a także
 • niezwłocznego uzyskania in­formacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach pu­blicznych.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udo­stępniana na wniosek. Jeśli więc informacja taka bę­dzie dostępna w Internecie, pod­miot udostępniający ma pełne pra­wo odmówić udostępnienia tej in­formacji w trybie wnioskowym. In­formacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest zaś udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawne­go lub faktycznego.

 

JAKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ?

Udostępnieniu podlega każda in­formacja publiczna, np. o:

 • polityce wewnętrznej i zagra­nicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowa­niu aktów normatywnych czy programach w zakresie realiza­cji zadań publicznych, sposo­bie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • władzach publicznych oraz in­nych podmiotach wykonują­cych zadania publiczne, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmio­cie działalności i kompeten­cjach, organach i osobach spra­wujących w nich funkcje i ich kompetencjach, czy majątku, którym dysponują,
 • zasadach funkcjonowania ww. podmiotów, w tym o: sposobach stanowienia aktów publiczno­prawnych, sposobach przyjmo­wania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejno­ści ich załatwiania lub rozstrzy­gania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostęp­niania danych w nich zawar­tych czy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne sta­nowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 • danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych (np. treść aktów administracyjnych i innych roz­strzygnięć, dokumentacja prze­biegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnio­ski i opinie podmiotów ją prze­prowadzających stanowiska w sprawach publicznych za­jęte przez organy władzy pu­blicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez or­gany władzy publicznej, infor­macja o stanie państwa, samo­rządów i ich jednostek organi­zacyjnych,
 • majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób praw­nych, innych prawach majątko­wych przysługujących państwu i jego długach, majątku jedno­stek samorządu terytorialne­go oraz samorządów zawodo­wych i gospodarczych oraz ma­jątku osób prawnych samorzą­du terytorialnego, a także kas chorych, dochodach i stratach spółek handlowych, w których ww. podmioty mają pozycję do­minującą w rozumieniu prze­pisów Kodeksu spółek handlo­wych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywa­nia strat, długu publicznym, po­mocy publicznej czy ciężarach publicznych.

Prawo do informacji publicz­nej podlega jednak ograniczeniu w zakresie i na zasadach określo­nych w przepisach o ochronie in­formacji niejawnych oraz o ochro­nie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto obowiązu­je w zasadzie jego ograniczenie ze względu na prywatność osoby fi­zycznej lub tajemnicę przedsię­biorcy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków