Możesz zmienić sprzedawcę energii

Zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym polegają przede wszystkim na dalszym wzmocnieniu praw odbiorców i w związku z tym wprowadzają nowe zadania dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  (kwiecień 2010)


11 marca 2010 r. weszła w życie duża nowelizacja z 8 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 104). Ustawa określa m.in. zasady i tryb zmia­ny sprzedawcy energii elektrycz­nej. Sprzedawcy energii lub paliw gazowych zostali zobowiązani do sporządzania i publikowania ofert sprzedaży. Nowe przepisy stanowią kolej­ny krok w kierunku zwiększenia praw odbiorcy, m.in. gwarantu­jąc łatwiejsze niż dotychczas wy­powiedzenie umowy, na podsta­wie której przedsiębiorstwo ener­getyczne dostarcza mu paliwa ga­zowe lub energię. Rezygnacja z do­tychczasowych usług nie spowo­duje dodatkowych kosztów i od­szkodowań. Umowa zostanie roz­wiązana z ostatnim dniem miesią­ca, który nastąpi po tym, gdy na­sze oświadczenie odbiorcy o odstą­pieniu od umowy dotrze do przed­siębiorstwa.

 

Ustawa ma zapewniać odbiorcy możliwość porównania ofert po­szczególnych przedsiębiorców i na­kłada w tym celu na operatora obo­wiązek publikowania listy sprze­dawców energii, z którymi za­warł umowę, oraz tzw. sprzedawcy z urzędu, który działa na jego ob­szarze. Ponadto ustawa wprowadza obo­wiązek sprzedaży w trybie pu­blicznym nie mniej niż 15% rocz­nej produkcji energii elektrycznej (art 49a nowelizacji wejdzie w życie 9 sierpnia br.).

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków