Odszkodowanie za nielegalny wyrok

Dzięki zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, od 10 kwietnia 2010 r. można złożyć skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. (maj 2010)


Skarga ta jest nadzwyczajnym środ­kiem zaskarżenia, mającym na celu umożliwienie uruchomienia przed sądem powszechnym postępowa­nia o odszkodowanie za szkodę wywołaną wydaniem niezgodnego z prawem prawomocnego orzecze­nia sądu administracyjnego (np. w sprawach, w których nienależ­nie zapłacono podatek bądź cło, zaś zapadły negatywne prawomocne wyroki sadów administracyjnych). Podstawę do wypłaty odszkodowa­nia stanowi roszczenie z art. 4171 § 2 Kodeksu cywilnego. W zasa­dzie skarga przysługuje od prawo­mocnego orzeczenia wojewódzkie­go sądu administracyjnego w przy­padku, kiedy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

 

Wyjątkowo skargę można wnieść także od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyj­nego, jeśli skarżone orzeczenie wy­wołało szkodę i strony nie skorzy­stały z przysługujących im środków prawnych, o ile niezgodność z pra­wem wynika z naruszenia podsta­wowych zasad porządku prawnego czy konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, a nie jest możliwa zmiana lub uchylenie orze­czenia w drodze innych przysługują­cych stronie środków prawnych. Skarga przysługuje też od orzeczeń Naczelnego Sadu Administracyj­nego, które spowodowały szkodę u stron, jednak tylko w razie gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa wspólnotowego.

 

Skargę o stwierdzenie niezgodno­ści z prawem prawomocnego orze­czenia można wnieść w terminie 2 lat od dnia jego uprawomocnie­nia. Możliwe jest także wniesie­nie skargi od orzeczeń, które stały się prawomocne w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r., a przed wejściem w życie nowelizacji (10 kwietnia 2010 r.). W takim przypadku skar­gę można wnieść w terminie do 10 kwietnia 2012 r. Skarga podlega opłacie stałej (wyno­szącej w sprawach dotyczących zobo­wiązań podatkowych i w sprawach z zakresu prawa celnego 500 zł). dokonanej ustawą z 12 lutego 2010 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 196)

 

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków