Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Pisma wpływające pocztą elektroniczną do rozmaitych organów i instytucji publicz­nych coraz częściej są trak­towane tak, jak ich papie­rowe odpowiedniki. Na ich podstawie urzędnicy zała­twiają coraz więcej spraw.

 

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizują­cych zadania publiczne oraz niektó­rych innych ustaw1 przede wszyst­kim nakłada na więcej instytu­cji obowiązek kontaktowania się z obywatelami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadza ona także, z dniem 18 czerwca 2010 r., zmiany m.in. do Kodeksu postępowania admini­stracyjnego. Nakłada mianowicie na organ obowiązek zastosowa­nia do doręczeń środków komu­nikacji elektronicznej, jeśli stro­na się o to zwróciła lub wyraziła zgodę. Rozszerza też krąg adre­satów pism doręczanych środka­mi komunikacji elektronicznej na innych uczestników postępo­wania niż strona. Nowelizacja ta stwarza podstawy prawne dla za­pewnienia on-line dostępu stro­ny do pism w formie dokumentu elektronicznego.

 

Nie będzie warunku opatrzenia podania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowa­nego certyfikatu. Podobne zmiany przewidzia­no też w Ordynacji podatkowej. Stąd w toku postępowania stro­na oraz jej przedstawiciel lub peł­nomocnik mają obowiązek zawia­domić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elek­tronicznego, jeżeli wniesiono o za­stosowanie takiego sposobu dorę­czania albo wyrażono na to zgodę.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków