Nowości telekomunikacyjne

W ostatnim czasie przyjęte zostały ważne zmiany w prawie telekomunikacyjnym.

 

POWSZECHNY DOSTĘP DO INTERNETU

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ma zwłasz­cza na celu stworzenie ram praw­nych umożliwiających zapew­nienie powszechnego dostę­pu do telekomunikacji, ze szcze­gólnym naciskiem na szerokopa­smowy dostęp do Internetu. Usta­wa zawiera kompleksowe regulacje sprzyjające ułatwieniu i usprawnie­niu procesu inwestycyjnego w tele­komunikacji oraz rozwojowi kon­kurencji na rynku telekomunika­cyjnym, a także szereg rozwią­zań prawnych dotyczących akty­wizacji w prowadzeniu działalno­ści w zakresie telekomunikacji jed­nostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw wykonujących za­dania z zakresu użyteczności pu­blicznej.

Nowa ustawa służy znoszeniu ba­rier w procesie inwestycyjnym w telekomunikacji. Określa m.in. formy wspierania inwestycji teleko­munikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi, za­sady działalności w zakresie teleko­munikacji jednostek samorządu te­rytorialnego oraz podmiotów wy­konujących zadania z zakresu uży­teczności publicznej, jak też zasady dostępu do infrastruktury teleko­munikacyjnej i technicznej, finan­sowanej ze środków publicznych. Sprecyzowano prawa i obowiąz­ki inwestorów, a także właścicieli, użytkowników wieczystych nieru­chomości, osób, którym przysługu­je spółdzielcze prawo do lokalu, za­rządców nieruchomości oraz loka­torów w zakresie korzystania z in­frastruktury, w celu zapewnienia odpowiednich warunków świad­czenia usług telekomunikacyjnych.

Przewidziano, że podczas budo­wy czy przebudowy drogi zarząd­ca będzie miał obowiązek położe­nia wzdłuż niej kanału technolo­gicznego, służącego umieszczeniu m.in. linii telekomunikacyjnych. W planach zagospodarowania przestrzennego nie będzie można, bez podania istotnych przyczyn, ustanawiać zakazów, które unie­możliwiałyby lokowanie inwesty­cji z zakresu łączności. Będzie też rozwiązanie polegające na dzieleniu się łączami przez konkurentów. Je­den z rozdziałów całościowo nor­muje instytucję odrębnej własno­ści elementów infrastruktury tele­komunikacyjnej i przewiduje moż­liwość ustanawiania odrębnej wła­sności włókien światłowodowych, co ma zachęcić przedsiębiorców do współinwestowania.

Żeby zagwarantować użytkowni­kom świadczenie usług telefonicz­nych, usług transmisji danych za­pewniających szerokopasmowy do­stęp do Internetu oraz usług roz­prowadzania przez różnych do­stawców cyfrowych programów ra­diowych i telewizyjnych w wyso­kiej rozdzielczości, przyjęto, że bu­dynek musi być wyposażony w in­stalację telekomunikacyjną, umoż­liwiającą przyłączenie do publicz­nych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralno­ści technologicznej (możliwa więc będzie instalacja różnych kabli). W Prawie budowlanym przewi­dziano, iż obiekt wraz ze związany­mi z nim urządzeniami należy pro­jektować i budować w taki sposób,  aby zapewnić możliwość dostę­pu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szeroko­pasmowego dostępu do Internetu.

Wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie lokalizacji regionalnych sieci szerokopasmowych realizowa­nych przez samorząd województwa lub porozumienie jednostek samo­rządu terytorialnego i budowanych ze środków UE. Większość nowych przepisów wej­dzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.

 

ZMIANA DEFINICJI ABONENTA

Ustawa z dnia 29 kwietnia br. zmieniająca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyj­ne1 przewiduje, że użytkownicy te­lefonów komórkowych na kartę (tzw. użytkownicy pre-paid) zo­staną objęci definicją abonenta. W konsekwencji użytkownicy pre-paid uzyskają te same prawa co do­tychczasowi abonenci, tj. m.in. do otrzymywania bilingów, otrzymy­wania informacji o zmianach w re­gulaminie świadczenia usług i cen­niku oraz do zamieszczania swoich danych w spisie abonentów. Zmia­ny wejdą w życie w dniu 20 lipca 2010 r.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków