Pomoc dla powodzian

Nowe przepisy wprowadza­ją rozwiązania umożliwiają­ce usuniecie skutków powo­dzi i skutków osunięć ziemi poprzez zagwarantowanie niezbędnej pomocy i uproszczenie procedur.

 

Ustawa o szczególnych rozwiąza­niach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerw­ca 2010 r. wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Jej przepisy będą mia­ły zastosowanie w sprawach zwią­zanych z usuwaniem skutków po­wodzi na obszarze gmin lub miej­scowości, określonych w przepi­sach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudo­wy, remontów i rozbiórek obiek­tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Na potrzeby nowej ustawy wpro­wadzono definicję powodzi oraz poszkodowanego (osobę lub jed­nostkę organizacyjną, które na sku­tek powodzi doznały szkód mająt­kowych lub utraciły, chociażby cza­sowo, możliwość korzystania z po­siadanej nieruchomości lub lokalu).

 

Organy administracji publicznej zostały zobowiązane do załatwia­nia spraw związanych z usuwaniem skutków powodzi w pierwszej ko­lejności i bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W razie niedotrzymania terminu stronie służy skarga do sądu admi­nistracyjnego, a ponadto w przy­padku bezczynności organu sąd administracyjny może wymierzyć temu organowi grzywnę. Wszyst­kie sądy mają rozpoznawać sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi w pierwszej kolejności.

Właściciel lub zarządca budynku bądź lokalu mieszkalnego uszko­dzonego lub zniszczonego przez powódź będzie mógł z kredy­tu uzyskanego na zasadach okre­ślonych w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów ban­kowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi dokonać spła­ty kredytu bankowego bądź po­życzki bankowej, zaciągniętych na budowę, odtworzenie albo remont tego budynku lub lokalu.

 

Będzie możliwość odstąpienia od trybu przetargowego przy zbywa­niu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa czy jed­nostek samorządu terytorialne­go, które mają być przeznaczone na cele mieszkaniowe dla osób po­szkodowanych na skutek powodzi. Będą też prawne możliwości szyb­kiej odbudowy, remontu lub roz­biórki urządzeń wodnych uszko­dzonych bądź zniszczonych na skutek powodzi (np. zniesiony zo­stanie obowiązek uzyskania dla tego rodzaju prac pozwolenia wod­noprawnego). Przewidziano ponad­to stworzenie uproszczonego trybu przeprowadzania oceny oddziały­wania rekonstruowanego urządze­nia wodnego na środowisko. Ustawodawca przewidział też moż­liwość skorzystania – od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. – ze zwolnień:

  • z opłaty skarbowej dotyczą­cej dokumentów i czynności podejmowanych w sprawach związanych z powodzią,
  • z opłaty za wydanie dokumen­tu paszportowego w odniesie­niu do osób poszkodowanych,
  • od podatku dochodowego w zakresie nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świad­czeń otrzymanych na usuwanie skutków powodzi,
  • od podatku od spadków i da­rowizn w przypadku darowi­zny otrzymanej przez osoby fi­zyczne poszkodowane w wyni­ku powodzi.

 

Nowa regulacja umożliwia także udzielenie ulg w spłacie zobowią­zań podatkowych przez przed­siębiorców. Warunkiem skorzy­stania z takiej ulgi w ramach pro­gramu pomocowego jest złożenie wniosków przez właścicieli firm w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Przedsiębiorcy, któ­rzy w związku z powodzią musieli zawiesić okresowo działalność lub ją ograniczyć, będą mogli wystą­pić o udzielenie nie oprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwaranto­wanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę pracownikom zaległych wynagrodzeń za okres od 14 maja do 31 lipca 2010. Określono ponadto sytuację pra­cownika, który nie stawił się w pracy z przyczyn związanych z powodzią. Jego nieobecność w pracy w przypadku faktycznej niemoż­ności jej świadczenia z tego wzglę­du będzie uznana za usprawiedli­wioną. W takiej sytuacji pracow­nik uzyska, przez okres nie dłuższy niż 10 dni, prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

Nowe przepisy przewidują uła­twienia w zatrudnianiu na terenach objętych powodzią miejscowych bezrobotnych, w ramach prac in­terwencyjnych i robót publicznych. Środki na ten cel będą przekazy­wane z Funduszu Pracy.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków