Przed nabyciem dużego pakietu akcji…

Zamiar zainwestowania w instytucję finansową trzeba będzie zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Podmiot zamierzający nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji w licz­bie zapewniającej osiągnięcie bądź przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej lub 50% ogól­nej liczby głosów na walnym zgro­madzeniu czy udziału w kapita­le zakładowym banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekura­cji, domu maklerskiego lub towa­rzystwa funduszy inwestycyjnych będzie musiał każdorazowo złożyć stosowne zawiadomienie o tym do KNF. Podobny obowiązek będzie miał podmiot, który zamierza stać się podmiotem dominującym da­nej instytucji finansowej w sposób inny niż przez nabycie bądź obję­cie akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgroma­dzeniu. W określonych przypad­kach Komisja będzie mogła zgłosić sprzeciw co do planowanego naby­cia pakietu akcji czy stania się pod­miotem dominującym instytucji fi­nansowej. Takie m.in. nowe przepisy wpro­wadza ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o dzia­łalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, usta­wy o obrocie instrumentami finan­sowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która wejdzie w życie po upływie 30 dnia od ogłoszenia w Dz.U.

Copyright © 2010 Forum Doradców Podatkowych   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
designed by wyzga.com

Polecamy: Biuro rachunkowe Kraków   •   Księgowość online   •   Doradztwo podatkowe Kraków